TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 26. 09. 2008
3. Hospodárenie obce Korňa za 3. štvrťrok 2008
4. Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2008
5. Hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za 3. štvrťrok 2008
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver


Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 bolo prítomných 8. Neprítomný poslanec p. Milan Palica.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k návšteve p. Babica v Žiline – p. Babicu sme spolu s p. Vyrobíkom , p. Homolom a p. Veselkovou navštívili v Žiline, aby sme sa dohodli o predaji pozemku, vyhotovenie GP bolo úplne zbytočné
- k obecným lesom – áno obec vlastní les, už sme v ňom vyrúbali nejaké drevo, ktoré chceme spracovať a z hranolov a dosák chceme vybudovať prístrešok vo dvore PS

p. Sabelová:
- k poplatkom za odpady – treba zhodnotiť príjem za odpady a výdavky za odvoz odpadov, následne treba zvýšiť poplatky za TKO, pretože už teraz obec dotuje odpady dosť vysokou čiastkou finančných prostriedkov

p. Barčák:
- k návrhu na rozpočet pre rok 2009 – už teraz treba do rozpočtu zakomponovať koľko finančných prostriedkov vložíme do TKO a koľko nám zaplatia obyvatelia obce, treba tomu venovať náležitú pozornosť, pretože už teraz vieme, že náklady na odpady za zvyšujú

p. Homola:
- k odkúpeniu pozemkov od p. Babicu – navštívili sme p. Babicu, i napriek tomu, že sme boli ohlásení, p. Babic nebol prítomný, bola prítomná len jeho manželka, ktorá sa vyjadrila, že nie je oprávnená jednať o ďalších krokoch ohľadom predaja pozemku, na ďalší termín bol p. Babic už prítomný – prijal nás s tým, že s GP súhlasí, ale necháva si jeden mesiac na rozmyslenie
- k oprave mostíka – v osade u Korduliakov treba opraviť mostík
- k rozpočtu na rok 2009 – treba pripraviť návrh rozpočtu ešte pred zasadaním OZ
- k cintorínskym poplatkom – je potrebné, aby sa stretli členovia finančnej komisie a prehodnotili cintorínske poplatky

p. Vyrobík:
- k výstavbe v obci – za OÚ na pozemkoch treba vybudovať amfiteáter pre mladých na zábavy, alebo hasičské súťaže, pre umiestnenie kolotočov na hody a pod.
- k zverejňovaniu mesačnej uzávierky na internete – chce vedieť podľa akého zákona sa zrušilo zverejňovanie mesačnej uzávierky na internete
- k odpadom – k poplatkom za odpady treba pristupovať individuálne – tým, že vyberáme rovnaké čiastky za všetkých členov domácnosti znevýhodňujeme malé deti a starých ľudí, veď oni nevytvoria toľko odpadu ako ostatní občania

p. Fatura:
- k odpadom – je potrebné, aby sa štvrťročne predkladala na zasadnutiach OZ správa o odpadoch
- k zasadaniu OZ – je potrebné, aby na zasadnutia chodili všetky pracovníčky OÚ


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č.105-114,116 /2008 boli jednomyselne schválené.
Uznesenie č.115/2008 – za hlasovalo 5 poslancov /p. Barčák, p. Fatura, p. Homola, p. Sabelová, p. Vyrobík/, hlasovania sa zdržali 2 poslanci /p. Židek, p. Hurík/, proti hlasoval 1 poslanec /p. Chrenšť/.

Prijaté uznesenia OZ (čísla 105 - 116/2008):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 10. 2008 číslo 105/2008

k správe o plnení uznesení č. 96 - 104/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 26. 09. 2008.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení č. 96 - 104/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 26. 09. 2008

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení č. 96 - 104/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 26. 09. 2008

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 10. 2008 číslo 106/2008

k správe o hospodárení obce Korňa za 3. štvrťrok 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o hospodárení obce Korňa za 3. štvrťrok 2008

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie obce Korňa za 3. štvrťrok 2008 podľa predloženého návrhu:

A: bežný rozpočet
- príjmy
19 567 350,34 Sk
- výdavky
8 061 436,40 Sk
B: kapitálový rozpočet
- príjmy
3 951 160,- - Sk
- výdavky
5 038 446,14 Sk
C: finančné operácie
- príjmy
881 397,64 Sk
- výdavky
479 559,04 Sk
D: prevody
- prevod ZŠ
6 053 540,-- Sk
- prevod MŠ so ŠJ
1 667 727,-- Sk
- prevod ŠKD
218 264,-- Sk


c/ u k l a d á
predsedovi finančnej komisie dodržiavať rozpočet na rok 2008


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 10. 2008 číslo 107/2008

k správe o hospodárení ZŠ a ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o hospodárení ZŠ a ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2008

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2008 podľa predloženého návrhu:

základná škola
dotácie prijaté
6 089 477,- - Sk
čerpanie dotácie
5 088 675,07 Sk
školský klub detí
dotácie od OÚ
191 664,-- Sk
vlastné príjmy - poplatok za ŠKD
22 600,-- Sk
čerpanie dotácie
119 471,-- Sk


c/ u k l a d á
riad. ZŠ a ŠKD Korňa p. Mgr. Srničkovej dodržiavať schválený rozpočet


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 10. 2008 číslo 108/2008

k správe o hospodárení MŠ so ŠJ Korňa za 3. štvrťrok 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o hospodárení MŠ so ŠJ Korňa za 3. štvrťrok 2008

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa podľa predloženého návrhu:

- dotácie od obce
1 642 565,50 Sk
- vlastné príjmy
124 671,50 Sk
- kapitálový transfer
380 000,-- Sk
- výdavky MŠ
1 011 801,01 Sk
- výdavky ŠJ
519 383,50 Sk
- výdavky UoZ
3 761,-- Sk
- pomôcky HN
500,-- Sk
- výdavky z darovacieho účtu
2 558,-- Sk
- výdavky spolu za organizáciu
1 538 006,51 Sk


c/ u k l a d á
riad. MŠ so ŠJ Korňa dodržiavať schválený rozpočet na rok 2008


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 10. 2008 číslo 109/2008

k rozpočtovému opatreniu obce č. 3/2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie obce č. 3/2008

b/ s c h v a ľ u j e

bežný rozpočet
- príjmy
24 647 000,- Sk
- výdavky
10 895 000,- Sk
kapitálový rozpočet
- príjmy
5 638 000,- Sk
- výdavky
8 695 000,- Sk
prevody
Základná škola
7 400 000,- Sk
Školský klub detí
265 000,- Sk
Materská škola so ŠJ
2 122 000,- Sk
Materská škola – kapitálové výd.
450 000,- Sk


c/ u k l a d á
predsedovi finančnej komisie dodržiavať schválený rozpočet na r. 2008


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 10. 2008 číslo 110/2008

k žiadosti p. Petra Plešivčáka, Okružná 102/27, 022 01 Čadca o odpredaj pozemku v kat. území Korňa, p.č. CKN 4677/4 o výmere 720 m2.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Petra Plešivčáka, Okružná 102/27, 022 01 Čadca o odpredaj pozemku v kat. území Korňa, p.č. CKN 4677/4 o výmere 720 m2.

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
žiadosť p. Petra Plešivčáka, Okružná 102/27, 022 01 Čadca o odpredaj pozemku v kat. území Korňa, p.č. CKN 4677/4 o výmere 720 m2.

c/ u k l a d á
p. Plešivčákovi, aby predložil na budúce zasadanie OZ čestné vyhlásenia susedov, ktorí svojim podpisom potvrdia, že rodina Plešivčákových dlhodobo užívala daný pozemok.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 10. 2008 číslo 111/2008

k žiadosti riad. MŠ p. Bernátovej o finančný príspevok na dofinancovanie prestavby WC na 1. poschodí materskej školy.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť riad. MŠ o finančný príspevok na dofinancovanie prestavby WC na 1. poschodí materskej školy.

b/ s c h v a ľ u j e
žiadosť riad. MŠ o finančný príspevok na dofinancovanie prestavby WC na 1. poschodí materskej školy vo výške 72 tis. Sk formou kapitálového transferu.

c/ u k l a d á
ek. OÚ p. Ing. Brezinovej, zaslať finančné prostriedky na účet MŠ a upraviť rozpočet obce na rok 2008.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 10. 2008 číslo 112/2008

k žiadosti ZŠ Korňa o dofinancovania rekonštrukcie kotolne.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť ZŠ Korňa o dofinancovania kotolne.

b/ s c h v a ľ u j e
dofinancovania rekonštrukcie kotolne v ZŠ.

c/ ž i a d a
starostu obce, aby dal vypracovať návrh rozpočtu na potrebné práce na rekonštrukcií kotolne.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 10. 2008 číslo 113/2008

k návrhu na vypracovanie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na vypracovanie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
návrh na vypracovanie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009

c/ ž i a d a
starostu obce, aby zvolal mimoriadne zasadanie OZ dňa 8.11.2008 o 13. 00 h. na vypracovanie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 10. 2008 číslo 114/2008

k návrhu rozpočtu obce na roky 2009 – 2011.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh rozpočtu obce na roky 2009 - 2011

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
návrh rozpočtu obce na roky 2009 - 2011

c/ u k l a d á
komisií finančnej a správy obecného majetku vypracovať návrh rozpočtu obce na roky 2009 – 2011 a predložiť ho na budúce zasadanie OZ


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 10. 2008 číslo 115/2008

k návrhu na odstúpenie člena komisie kultúry, mládeže a športu p. Rastislava Faturu

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na odstúpenie člena komisie kultúry, mládeže a športu p. Rastislava Faturu

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
návrh na odstúpenie člena komisie kultúry, mládeže a športu p. Rastislava Faturu k 31. 10. 2008

c/ s c h v a ľ u j e
nového člena komisie kultúry, mládeže a športu p. Annu Bernátovú, riad. MŠ so ŠJ Korňa


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 31. 10. 2008 číslo 116/2008

k návrhu na odstúpenie člena komisie sociálno - zdravotnej a bytovej p. Anny Sabelovej

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na odstúpenie člena komisie sociálno - zdravotnej a bytovej p. Anny Sabelovej.

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
odstúpenie člena komisie sociálno - zdravotnej a bytovej p. Anny Sabelovej k 31. 10. 2008