Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1. Zahájenie zasadnutia OZ
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 25. 07. 2008
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Návrh na uznesenie
6. Záver


Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 boli prítomní 7. Neprítomní: p. Milan Palica a p. Jozef Vyrobík.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k rekonštrukcií ZŠ – začalo sa s výmenou okien v ZŠ, potom bude nasledovať výmena kotlov na kúrenie, prišla nám negatívna odpoveď z environmentálneho fondu, že nám momentálne nemôžu finančne prispieť na dobudovanie kotolne
- k projektom – je podaný nový projekt na školu, v septembri bude podaný projekt na verejné osvetlenie, ak nám ich schvália práce bude dosť
- k poškodzovaniu ciest preťaženými nákladmi dreva – občania platia Pozemkovému združeniu Les Korňa určitú finančnú čiastku z m3, ktorá sa následne použije na opravy ciest

p. Hurík:
- k finančnému príspevku pre obec Topoľníky – v prvom rade by mal obetiam povodní a iných mimoriadnych situácií pomôcť štát a poisťovne, ale my by sme mali byť solidárni, urobiť akt dobrej vôle a prispieť im aspoň 1,- Sk za obyvateľa

p. Sabelová:
- k čistote v obci – po celej obci je strašne veľa odpadkov, máme nedisciplinované deti, treba ich viesť k čistote a zapájať ich v rámci pracovného vyučovania do zberu odpadkov v obci
- k obecnému vodovodu do osadu u Dubači – chce vedieť, či prišla už odpoveď na žiadosť o vybudovanie obecného vodovodu
- k poplatkom za TKO – treba pripraviť predbežnú kalkuláciu na odpady, aby sme sa mohli predbežne oboznámiť koľko nás stáli tento rok odvozy kontajnerov a popolníc, koncom roka treba prijať nové VZN o odpadoch

p. Barčák:
- k poškodzovaniu obecných ciest zvážaním dreva – prečo cudzí ľudia zvážajú drevo po obecných cestách, ničia nám cesty a neprispievajú na opravy, treba dať posúdiť znalcovi, či sa môžu po cestách prevážať preťažené náklady s drevom, treba zariadiť, aby cudzí majitelia dreva pýtali súhlas o povolenie pri odvoze – vtedy by sa dalo kontrolovať, kto cestu poškodil

p. Chrenšť:
- k finančnej podpore pre obyvateľov Topoľníky – aj naša obec dostala v minulosti finančnú pomoc, ale všetko sa rozdalo ľuďom – čo nebolo dobré riešenie, pretože keby finančné prostriedky ostali na obci, poopravovali by sa cesty a lepšie by sa využili finančné prostriedky


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č.86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95 /2008 boli jednomyselne schválené.
Uznesenie č.89/2008 – za hlasovalo 6 poslancov /p. Barčák, p. Fatura, Homola, p. Chrenšť, p. Sabelová, p. Židek/, hlasovania sa zdržal 1 poslanec /p. Hurík/

Prijaté uznesenia OZ (čísla 86 - 95/2008):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 22. 08. 2008 číslo 86/2008

k správe o plnení uznesení č. 73-85/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 25. 07. 2008.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení č. 73-85/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 25. 07. 2008

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení č. 73-85/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 25. 07. 2008

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 22. 08. 2008 číslo 87/2008

k návrhu na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci blokového grantu Modernizácia verejného osvetlenia na realizáciu podprojektu „ Rekonštrukcia VO – Obec Korňa“

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci blokového grantu Modernizácia verejného osvetlenia na realizáciu podprojektu „Rekonštrukcia VO – Obec Korňa“

b/ s c h v a ľ u j e
1. Predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci blokového grantu Modernizácia verejného osvetlenia na realizáciu podprojektu „Rekonštrukcia VO – Obec Korňa“
2. Zabezpečenie realizácie podprojektu po schválení žiadosti o poskytnutie NFP
3. Spolufinancovanie podprojektu vo výške rozdielu medzi celkovými výdavkami podprojektu 1 683 943,70 Sk / = oprávnené + neoprávnené výdavky/ a výškou NFP


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 22. 08. 2008 číslo 88/2008

k žiadosti obyvateľov obce Topoľníky o finančný príspevok na odstránenie následkov mimoriadnej situácie.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť obyvateľov obce Topoľníky o finančný príspevok na odstránenie následkov mimoriadnej situácie

b/ s c h v a ľ u j e
finančný príspevok pre obyvateľov obce Topoľníky na odstránenie následkov mimoriadnej situácie vo výške 2 200,- Sk

c/ u k l a d á
p. Ing. Brezinovej uhradiť finančný príspevok obyvateľom obce Topoľníky


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 22. 08. 2008 číslo 89/2008

k žiadosti p. Jozefa Plešivčáka, bytom Ul. SNP 739/16, Čadca o pomoc pri úprave miestnej komunikácie č. 1959/1.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Jozefa Plešivčáka, bytom Ul. SNP 739/16, Čadca o pomoc pri úprave miestnej komunikácie č. 1959/1.

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
žiadosť p. Jozefa Plešivčáka, bytom Ul. SNP 739/16, Čadca o pomoc pri úprave miestnej komunikácie č. 1959/1 s tým, že komunikácia sa nachádza mimo intravilánu obce a obec v súčasnosti nemá finančné prostriedky na takéto cesty.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 22. 08. 2008 číslo 90/2008

k žiadosti p. Ľubomíra Učníka, bytom Korňa 846 o odkúpenie pozemku č. p. KN 2983/2 o výmere 31 m2.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Ľubomíra Učníka, bytom Korňa 846 o odkúpenie pozemku č. p. KN 2983/2 o výmere 31 m2.

b/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemku č. p. KN 2983/2 o výmere 31 m2 á 70,- Sk/m2.

c/ ž i a d a
starostu obce spísať so žiadateľom kúpnu zmluvu


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 22. 08. 2008 číslo 91/2008

k žiadosti obyvateľov osady „Šľahorka“ o opravu komunikácie

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť obyvateľov osady „Šľahorka“ o opravu komunikácie

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
žiadosť obyvateľov osady „Šľahorka“ o opravu komunikácie s tým, že v pláne údržby obce Korňa sa ráta v najbližšej dobe s opravou tejto komunikácie


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 22. 08. 2008 číslo 92/2008

k návrhu na zamedzenie poškodzovania obecného majetku – ciest nadmernými nákladmi.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na zamedzenie poškodzovania obecného majetku – ciest nadmernými nákladmi

b/ s c h v a ľ u j e
zamedzenie poškodzovania obecného majetku – ciest nadmernými nákladmi

c/ ž i a d a
starostu obce o zistenie zákonných možnosti na zamedzenie poškodzovania obecného majetku /ciest/ nadmernými nákladmi


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 22. 08. 2008 číslo 93/2008

k VZN obce Korňa k príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ so ŠJ Korňa a k výške režijných nákladov pre dospelých v školskej jedálni.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
VZN obce Korňa k príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ so ŠJ Korňa a k výške režijných nákladov pre dospelých v školskej jedálni.

b/ s c h v a ľ u j e
1. príspevok za pobyt dieťaťa v Materskej škole so ŠJ Korňa vo výške 200,- Sk /6,64 eur/ na mesiac
2. režijné náklady pre dospelých vo výške 32,- Sk /1,060 eur/ na osobu / deň


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 22. 08. 2008 číslo 94/2008

k návrhu riaditeľky MŠ so ŠJ Korňa a vedúcej ŠJ o stanovenie výšky príspevku pre zákonných zástupcov detí a žiakov na nákup potravín v ŠJ.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na stanovenie výšky príspevku pre zákonných zástupcov detí a žiakov na nákup potravín v ŠJ.

b/ s c h v a ľ u j e

materská škola /desiata: 8,- Sk, obed: 19,- Sk, olovrant: 7,- Sk/
34,- Sk
1,13 €
ročník 1 - 4
27,- Sk
0,90 €
ročník 5 - 9
29,- Sk
0,96 €
dospelí /od 15 r./
32,- Sk
1,06 €


c/ u k l a d á
riad. MŠ so ŠJ Korňa a vedúcej ŠJ dodržiavať schválenú výšku poplatkov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 22. 08. 2008 číslo 95/2008

k návrhu Zmluvy o združení finančných prostriedkov TKO Semeteš, n. o., Semeteš 439, 02354 Turzovka.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh Zmluvy o združení finančných prostriedkov TKO Semeteš, n. o., Semeteš 439, 02354 Turzovka.

b/ s c h v a ľ u j e
1. Zmluvu o združení finančných prostriedkov TKO Semeteš, n. o., Semeteš 439, 02354 Turzovka.
2. Dofinancovanie výšky finančného vkladu za obec Korňa vo výške 23 136,- Sk

c/ u k l a d á
Ing. Brezinovej, ek. OÚ Korňa uhradiť schválený podiel finančného vkladu TKO Semeteš