Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1. Zahájenie zasadnutia OZ
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 27.06. 2008
3. Hospodárenie obce za 1. polrok 2008
4. Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 1. polrok 2008
5. Hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za 1. polrok 2008
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver


Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 boli prítomní všetci.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k TJ Kysučan Korňa – poukázal na nedostatky v práci výboru TJ Kysučan Korňa - chce vedieť či funguje výbor TJ, kto je členom nového výboru, pri zmene členov výboru treba zmenu nahlásiť na OÚ, ako chce nový výbor zdvihnúť úroveň futbalu, prečo v čase turnaja nevisela na budove TJ zástava obce?
- k úprave ciest – cesty sa začnú upravovať už teraz v auguste, presne podľa návrhu komisie, ktorá rozhodla o najkritickejších úsekoch ciest v obci, ktoré boli zničené vlani povodňami – bude sa opravovať zatiaľ asi 1170 m ciest

p. Peter Paľuch:
- k TJ Kysučan Korňa – zmenili sa členovia výboru, skoro všetci pracujú mimo bydliska, a preto všetky práce na TJ vykonávajú v piatok, sobou a nedeľu, čo sa týka úpravy ihriska - prvá etapa je už hotová, čaká sa na krajšie počasie, aby sa mohli práce dokončiť, nastupuje nový tréner, ktorý by mal pomôcť zdvihnúť úroveň futbalu

p. Hurík:
- k úprave poplatkov za prenájom – bolo by dobré pri stanovení ceny za prenájom mať podchytené všetky náklady spojené s prenájmom /elektrina, voda, vykurovanie, upratovanie.../
- k použitiu finančných prostriedkov z rezervného fondu – na modernizáciu materskej školy budeme potrebovať okolo 200 tis. Sk, práce treba vykonať ešte pred začatím školského roka

p. Sabelová:
- k úprave poplatkov za prenájom – bolo by dobré vyrátať výšku prenájmu v dobe vykurovania a v dobe keď sa nekúri
- k úprave ciest - kedy sa začnú upravovať cesty?

p. Ing. Homola:
- k výsledkom kontroly na úseku krízového riadenia a CO – na obci sme mali kontrolu z krízového riadenia a CO, neboli zistené žiadne nedostatky.
- ku garážam pri bytovkách – čo je s garážami pri bytovkách, ide sa niečo robiť?

p. Fatura:
- k TJ Kysučan Korňa – bolo by dobré zamyslieť sa nad tým, aby mali futbalisti svoj autobus - ušetrilo by sa na doprave, zmenu členov výboru treba nahlásiť na OÚ, mladí dorastenci by mohli pomáhať hospodárovi pri úprave ihriska

p. Barčák:
- k úprave poplatkov za prenájom – pri stanovení poplatkov za prenájom treba vychádzať z reálnych nákladov za vodu, elektrinu, upratovanie, vykurovanie a pod., treba pripraviť kalkuláciu, potom môžeme schváliť výšku poplatkov
- k zriadeniu kontokorentného úveru – netreba hneď brať úver, veď nič nerobíme, najskôr treba začať niečo robiť a potom uvidíme koľko finančných prostriedkov budeme potrebovať, je polrok a my sme ešte nič neurobili


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 73 - 82/2008 boli jednomyselne schválené.
Uznesenie č. 83/2008 – za hlasovalo 6 poslancov /p. Barčák, p. Fatura, p. Hurík, p. Palica, p. Vyrobík, p. Homola/, hlasovania sa zdržali 3 poslanci /p.Chrenšť, p. Židek, p. Sabelová/
Uznesenie č. 84/2008 - za hlasovalo 8 poslancov /p. Fatura, p. Hurík, p. Palica, p. Vyrobík, p. Homola, p. Sabelová, p. Chrenšť, p. Židek/, hlasovania za zdržal jeden poslanec /p. Barčák/

Prijaté uznesenia OZ (čísla 73 - 85/2008):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 07. 2008 číslo 73/2008

k správe o plnení uznesení č. 62-72/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 27.06. 2008.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení č. 62-72/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 27. 06. 2008

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení č. 62-72/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 27. 06. 2008

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 07. 2008 číslo 74/2008

k správe o hospodárení Obce Korňa za 1. polrok 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
prednesené správy o činnosti komisií OZ.

b/ s c h v a ľ u j e
správu o hospodárení Obce Korňa za 1.polrok 2008 podľa predloženého návrhu:

bežný rozpočet
- príjmy
13 030 199,06 Sk
- výdavky
4 638 331,55 Sk
kapitálový rozpočet
- príjmy
1 324 920,-- Sk
- výdavky
899 172,-- Sk
finančné operácie
- príjmy
881 397,64 Sk
- výdavky
209 051,40 Sk
prevod ZŠ
3 802 180,-- Sk
prevod MŠ so ŠJ
1 106 566,-- Sk
prevod ŠKD
123 415,--Sk


c/ u k l a d á
predsedovi finančnej komisie dodržiavať rozpočet pre r. 2008


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 07. 2008 číslo 75/2008

k rozpočtovému opatreniu č. 2/2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové opatrenie č. 2/2008

b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové opatrenie č. 2/2008 podľa predloženého návrhu a pripomienok:

bežný rozpočet
- príjmy
22 660 000,- Sk
- výdavky 9 475 000,- Sk
kapitálový rozpočet
- príjmy
6 628 000,- Sk
- výdavky
9 851 000,- Sk
finančné operácie
- príjmy
1 000 000,- Sk
- výdavky
629 000,- Sk
prevody
Základná škola
7 566 000,- Sk
Materská škola so ŠJ
2 122 000,- Sk
Školský klub detí
265 000,- Sk
Materská škola – kapitálové výd.
380 000,- Sk


c/ u k l a d á
predsedovi finančnej komisie p. Huríkovi dodržiavať rozpočet a rozpočtového opatrenia na rok 2008


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 07. 2008 číslo 76/2008

k správe o hospodárení ZŠ a ŠKD Korňa za 1. polrok 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o hospodárení ZŠ a ŠKD Korňa za 1. polrok 2008

b/ s c h v a ľ u j e
správu o hospodárení ZŠ a ŠKD Korňa za 1. polrok 2008 podľa predloženého návrhu:

základná škola
dotácie prijaté
4 042 995,-- Sk
čerpanie dotácie
3 991 905,16 Sk
školský klub detí
dotácie od OÚ
125 415,-- Sk
vlastné príjmy
23 000,-- Sk
čerpanie dotácie
91 604,-- Sk


c/ u k l a d á
riad. ZŠ a ŠKD Korňa p. M. Srničkovej dodržiavať schválený rozpočet


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 07. 2008 číslo 77/2008

k správe o hospodárení MŠ so ŠJ Korňa za 1. polrok 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o hospodárení MŠ so ŠJ Korňa za 1. polrok 2008

b/ s c h v a ľ u j e
správu o hospodárení MŠ so ŠJ Korňa za 1. polrok 2008 podľa predloženého návrhu:

- príjmy organizácie spolu
1 425 773,-- Sk
- výdavky materskej školy spolu
801 720,45 Sk
- výdavky školskej jedálne
377 548,50 Sk
- výdavky UoZ
2 023,-- Sk
- výdavky spolu za organizáciu
1 182 885,95 Sk
- výdavkový bankový účet
217 762,17 Sk
- príjmový bankový účet
75 016,-- Sk
- účet sociálneho fondu
4 501,30 Sk
- darovací účet
650,-- Sk
- pokladňa
117,50 Sk
- účet školskej jedálne
2 852,82 Sk


c/ u k l a d á
riad. MŠ so ŠJ Korňa p. A. Bernátovej dodržiavať schválený rozpočet


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 07. 2008 číslo 78/2008

k správa o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2007

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2007

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správu o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2007


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 07. 2008 číslo 79/2008

k žiadosti MŠ so ŠJ Korňa o súhlas o prekročenie počtu detí v triede

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť MŠ so ŠJ Korňa o prekročenie počtu detí v triede

b/ s c h v a ľ u j e
prekročenie počtu detí v triede Materskej školy so ŠJ Korňa o 3 deti


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 07. 2008 číslo 80/2008

k návrhu p. Bernátovej, riad. MŠ so ŠJ Korňa o určenie výšky poplatku za umiestnenie dieťaťa v materskej škole.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh p. Bernátovej, riad. MŠ so ŠJ Korňa o určenie výšky poplatku za umiestnenie dieťaťa v materskej škole.

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
návrh p. Bernátovej, riad. MŠ so ŠJ Korňa o určenie výšky poplatku za umiestnenie dieťaťa v materskej škole.

c/ u k l a d á
členom Rady MŠ vypracovať návrh VZN o výške poplatku za umiestnenie dieťaťa v materskej škole.
Termín: do 13. 08. 2008


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 07. 2008 číslo 81/2008

k návrhu TKO Semeteš, n.o. Turzovka o zrušenie Zmluvy o úvere

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh TKO Semeteš, n.o. Turzovka o zrušenie Zmluvy o úvere

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
návrh TKO Semeteš, n.o. Turzovka o zrušenie Zmluvy o úvere

c/ ž i a d a
starostu obce, aby písomne vyzval predsedu Správnej rady TKO Semeteš, aby sa dostavil na budúce zasadanie OZ a podal poslancom presnejšie informácie o poplatkoch.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 07. 2008 číslo 82/2008

k návrhu na prehodnotenie poplatkov za prenájom kultúrneho domu

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na prehodnotenie poplatkov za prenájom kultúrneho domu.

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
prehodnotenie poplatkov s tým, že všetky poplatky vyberané obcou za prenájom budú pri duálnom zobrazení zaokrúhľované podľa zákona č. 659/2007 o zavedení meny euro v SR.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 07. 2008 číslo 83/2008

k žiadosti p. Mariána Michalička, bytom Korňa 579 o finančnú podporu pre festival alternatívnej hudby End of the Summer 4 a o upravenie stávajúcej hodiny platnej pre začiatok nočného ticha na 24.00 hodinu v deň konania t.j. 30. 08. 2008.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Mariána Michalička, bytom Korňa 579 o finančnú podporu pre festival alternatívnej hudby End of the Summer 4 a o upravenie stávajúcej hodiny platnej pre začiatok nočného ticha na 24.00 hodinu v deň konania t.j. 30. 08. 2008.

b/ s c h v a ľ u j e
a/ finančný príspevok 5000,- Sk pre festival alternatívnej hudby End of the Summer 4
b/ upravenie začiatku nočného ticha na 24.00 hodinu dňa 30. 08. 2008.

c/ u k l a d á
p. Monike Stuchlíkovej, prac. OÚ vyplatiť schválenú sumu žiadateľovi


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 07. 2008 číslo 84/2008

k návrhu na zriadenie kontokorentného úveru pre Obec Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na zriadenie kontokorentného úveru pre Obec Korňa

b/ s c h v a ľ u j e
zriadenie kontokorentného úveru pre Obec Korňa vo výške 1 mil. Sk

c/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť úverovú zmluvu


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 25. 07. 2008 číslo 85/2008

k použitiu finančných prostriedkov z rezervného fondu Obce Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
použitiu finančných prostriedkov z rezervného fondu Obce Korňa

b/ s c h v a ľ u j e
použitiu finančných prostriedkov z rezervného fondu Obce Korňa vo výške 200 tis. Sk na dotáciu na modernizáciu Materskej školy v Korni.