TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1. Zahájenie zasadnutia OZ
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 30. 05. 2008
3. Činnosť komisií OZ
4. Správa o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2007
5. Správa o činnosti DHZ Korňa za rok 2007
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver


Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 bolo prítomných 7. Neprítomní poslanci: p. Milan Palica, p. František Hurík


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k čističke odpadových vôd – na čističku musí byť vyhotovený geometrický plán, až potom sa môže pokračovať v ostatných úkonoch
- k vodovodu u Dubači – ak chceme zrealizovať vodovod do osady u Dubači, musíme ho presunúť z inej časti obce
- ku krúžkovej činnosti v ZŠ - v základnej škole sa už konečne musí začať robiť, lebo na hodoch vystupovali len deti z Turzovky, s našimi deťmi nikto nenacvičuje
- k pozemkom pod výstavbu bytoviek – rysuje sa nám pozemok pod dve bytovky, bližšie informácie budú podané na budúcom zasadaní
- k TJ Kysučan Korňa – ihrisko stojí nemalé finančné prostriedky a v čase najväčších horúčav sa nezalieva, kto je zodpovedný?

p. Barčák:
- k telovýchovnej jednote – je potrebné predložiť vyúčtovanie TJ Korňa, bolo by vhodné, aby bol vo výbore TJ aspoň jeden poslanec, zúčastňoval sa schôdzí a na zasadaní OZ informoval ostatných poslancov o činnosti a hospodárení
- k náteru strechy v nájomnom dome – doposiaľ nie je strecha natretá, treba s tým niečo robiť - zakiaľ je pekné počasie

p. Chrenšť:
- k budove bývalých potravín – okolie budovy je veľmi zanedbané, sú tam veľké trávy, treba to dať vykosiť a vyčistiť

p. Vyrobík:
- k zverejňovaniu mesačnej uzávierky na internetových stránkach – treba zverejňovať čo sa v obci urobilo
- k výkupu pozemkov – je potrebné jednať aj s ostatnými majiteľmi pozemkov pod NS, napr. s p. Smrečkovou či chce pozemok predať

p. Sabelová:
- k realizácií obecného vodovodu do osady u Dubači – treba to riešiť teraz, zakiaľ sa na vodovode v obci pracuje

p. Ing. Homola:
- k TJ Kysučan Korňa – pokiaľ členovia výboru TJ nepredložia všetky doklady a vyúčtovanie, treba im zastaviť dotáciu finančných prostriedkov

p. Ing. Nekoranec:
- k TJ Kysučan Korňa – je potrebné pozastaviť dotáciu finančných prostriedkov pre telovýchovnú jednotu


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 62 - 71/2008 boli jednomyselne schválené.
Uznesenie č. 72/2008 – za hlasovalo 6 poslancov /p. Barčák, p. Chrenšť, p. Sabelová, p. Fatura, p. Židek, p. Homola/, hlasovania sa zdržal 1 poslanec /p. Vyrobík/

Prijaté uznesenia OZ (čísla 62 - 72/2008):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 06. 2008 číslo 62/2008

k správe o plnení uznesení č. 51-61/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 30. 05. 2008.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení č. 51-61/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 30. 05. 2008

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení č. 51-61/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 30. 05. 2008

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 06. 2008 číslo 63/2008

k prednesených správam o činnosti komisií OZ.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
prednesené správy o činnosti komisií OZ.

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
prednesené správy o činnosti komisií OZ.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 06. 2008 číslo 64/2008

k správe o činnosti DHZ Korňa za rok 2007.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o činnosti DHZ Korňa za rok 2007

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správu o činnosti DHZ Korňa za rok 2007


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 06. 2008 číslo 65/2008

k žiadosti p. Mariána Klagu, bytom Turzovka Stred 411 o odkúpenie pozemkov.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť o odkúpenie pozemkov, a to parcela CKN č. 3459/7 – 167 m2, parcela CKN č. 3459/8 - 116 m2, parcela CKN č. 3459/9 – 31 m2, stavba č. 164 /šatne TJ a spoločenská miestnosť č. 164/ postavená na parcele 3459 a vedená na LV 1415.

b/ s c h v a ľ u j e
odpredaj pozemkov, a to parcela CKN č. 3459/7 – 167 m2, parcela CKN č. 3459/8 - 116 m2, parcela CKN č. 3459/9 – 31 m2, stavba č. 164 /šatne TJ a spoločenská miestnosť č. 164/ postavená na parcele 3459 a vedená na LV 1415 po 70,- Sk/m2.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 06. 2008 číslo 66/2008

k výsledku následnej finančnej kontroly Ing. Nekoranca, hlavného kontrolóra obce v ZŠ Korňa.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
výsledok následnej finančnej kontroly Ing. Nekoranca, hlavného kontrolóra obce v ZŠ Korňa

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
výsledok následnej finančnej kontroly Ing. Nekoranca, hlavného kontrolóra obce v ZŠ Korňa


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 06. 2008 číslo 67/2008

k oznamu TKO Semeteš, n. o. Turzovka o úprave cien k 1. 7. 2008 za poskytovanie služieb.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
oznam TKO Semeteš, n. o. Turzovka o úprave cien k 1. 7. 2008 za poskytovanie služieb.

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
oznam TKO Semeteš, n. o. Turzovka o úprave cien k 1. 7. 2008 za poskytovanie služieb.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 06. 2008 číslo 68/2008

k návrhu p. Rudolfa Barčáka, poslanca OZ na zriadenie komisie na výber opravy ciest.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh p. Rudolfa Barčáka, poslanca OZ na zriadenie komisie na výber opravy ciest.

b/ s c h v a ľ u j e
návrh p. Rudolfa Barčáka, poslanca OZ na zriadenie komisie na výber opravy ciest v tomto zložení: p. Ing. Peter Homola, p. Jozef Vyrobík, p. Jozef Kontrík – starosta obce.

c/ u k l a d á
komisií predložiť návrh na opravu ciest
Termín: do 25. 07. 2008


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 06. 2008 číslo 69/2008

k návrhu Ing. Petra Homolu, poslanca OZ o dokončenie prác v ZŠ Korňa.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh Ing. Petra Homolu, poslanca OZ o dokončenie prác v ZŠ Korňa.

b/ s c h v a ľ u j e
návrh Ing. Petra Homolu, poslanca OZ o dokončenie prác v ZŠ Korňa.

c/ ž i a d a
starostu obce, aby zvolal konanie za účasti riaditeľky ZŠ Korňa p. Mgr. Srničkovej, zástupcov firmy B&B Korňa, člena finančnej komisie, na ktorom sa stanoví postup prác na ZŠ Korňa.
Termín: do 20. 07. 2008


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 06. 2008 číslo 70/2008

k návrhu na náter strechy v nájomnom dome č. 637

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na náter strechy v nájomnom dome č. 637

b/ s c h v a ľ u j e
návrh na náter strechy v nájomnom dome č. 637

c/ ž i a d a
starostu obce, aby zakúpil farbu na náter strechy v nájomnom dome č. 637 a v spolupráci s DHZ zabezpečil náter strechy
Termín: do konca júla 2008


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 06. 2008 číslo 71/2008

k návrhu p. Ing. Nekoranca, hlavného kontrolóra obce, aby predseda TJ Kysučan Korňa predložil správu o činnosti a hospodárení TJ Korňa.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh p. Ing. Nekoranca, hlavného kontrolóra obce, aby predseda TJ Kysučan Korňa predložil správu o činnosti a hospodárení TJ Korňa.

b/ s c h v a ľ u j e
návrh p. Ing. Nekoranca, hlavného kontrolóra obce, aby predseda TJ Kysučan Korňa predložil správu o činnosti a hospodárení TJ Korňa.

c/ ž i a d a
starostu, aby písomne vyzval predsedu TJ Kysučan Korňa o predloženie správy o činnosti a hospodárení TJ Korňa, ďalej aby pozastavil dotáciu finančných prostriedkov pre TJ do doby predloženia správy, okrem poplatkov za energiu, vodu a výdavkov za údržbára.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 27. 06. 2008 číslo 72/2008

k návrhu na zrušenie uznesenia o zverejňovaní mesačnej uzávierky obce na internetových stránkach.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na zrušenie uznesenia o zverejňovaní mesačnej uzávierky obce na internetových stránkach.

b/ s c h v a ľ u j e
uznesenie č. 13/2008 v časti o zverejňovaní mesačnej uzávierky na internetových stránkach obce a uznesenie č. 37/2008 o prehľadnejšom rozpisovaní mesačnej uzávierky vo výdavkovej časti, ktorá sa zverejňuje na internetových stránkach.