TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Zahájenie zasadnutia OZ
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 28. 03. 2008
3./ Hospodárenie obce za 1. štvrťrok 2008
4./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 1. štvrťrok 2008
5./ Hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za 1. štvrťrok 2008
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver


Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 boli prítomní všetci.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k prestavbe bývalého nákupného strediska – v 1. etape vykúpime pozemky pod NS, potom rozhodneme, čo ideme budovať, rozhodnite, navrhnite vy, treba zistiť koľko by stál projekt na polyfunkčný dom s bytmi, v čase keď sme predávali budovu bol na NS list vlastníctva čistý, ale keď ho získala obec naspäť p. Babic požiadal o finančné prostriedky za pozemky
- k budove bufetu TJ Kysučan Korňa – dal som vyhotoviť geometrický plán na TJ Korňa, aby bol zachovaný dvor a cesta spolu s TJ

p. Barčák:
- k nákupnému stredisku – p. Veselka mal už dávno odovzdať obci kľúče od budovy, predložil už skutočné náklady, ktoré investoval do budovy, treba spísať zápisnicu o odovzdaní budovy. Treba osloviť odborníka, nezávislého rozpočtára, ktorý posúdi prevedené práce v NS, chcem vedieť, čo ideme vlastne robiť, veď iba pred nedávnom sme uvažovali v priestoroch NS o námestí, už to neplatí? Už sa konečne dohodnime a začnime riešiť priority.
- k predaju budovy bufetu TJ Kysučan Korňa – pri predaji treba riešiť aj prístupovú cestu, aby mal nový majiteľ možnosť doviezť si materiál

p. Chrenšť:
- k budove NS – zdokladoval p. Veselka finančné náklady, ktoré vložil do budovy? My sme chceli na nákupnom stredisku zarobiť, ale teraz to vyzerá, že ideme prerobiť veľa finančných prostriedkov.

p. Hurík:
- k rozpočtovému opatreniu – máme pripravený nejaký investičný zámer k projektovej dokumentácií čo ideme vlastne robiť s pozemkami, je máj a my sme ešte nič nerozhodli
- k budove bufetu TJ Kysučan Korňa – v roku 1982 bola budova v poriadku, ale za 26 rokov schátrala, veď sa o ňu nikto nestaral, budova potrebuje súrne veľa opráv, aby mohla slúžiť na ten účel, na ktorý bola postavená, budovu treba predať.

p. Vyrobík:
- k nákupnému stredisku – už treba začať niečo budovať, terajšia budova OÚ už za pár rokov nebude vyhovovať EÚ, treba budovu NS prerobiť na úrad, zriadiť tam informačné stredisko ako je v Turzovke

p. Sabelová:
- k nákupnému stredisku – treba písomne vyzvať p. Veselku, aby odovzdal kľúče a vyhotoviť zápisnicu o odovzdaní budovy. Čie sú pozemky okolo budovy NS? Ja som za vybudovanie polyfunkčného domu

p. Ing. Homola:
- k budove NS – najskôr treba osloviť nejakého statika, či môžeme budovu nadstaviť a zistiť, či sa dá z toho vybudovať polyfunkčný dom
- k bufetu TJ – aký bol odhad na budovu TJ Kysučan Korňa?


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 39,40,41,42,43,45,46,47/2008 boli jednomyselne schválené.
Uznesenie č. 44/2008 – za hlasovalo 7 poslancov /p. Barčák, p. Ing. Homola, p. Židek, p. Vyrobík, p. Fatura, p. Hurík, p. Sabelová/, hlasovania sa zdržali 2 poslanci /p. Chrenšť, p. Palica/
Uznesenie č. 48,49/2008 – za hlasovalo 8 poslancov /p. Barčák, p. Ing. Homola, p. Židek, p. Vyrobík, p. Fatura, p. Hurík, p. Palica, p. Chrenšť/, nehlasovala 1 poslankyňa /p. Sabelová/
Uznesenie č. 50/2008 – za hlasovalo 7 poslancov /p. Barčák, p. Ing. Homola, p. Židek, p. Vyrobík, p. Hurík, p. Chrenšť, p. Palica/, nehlasovala 1 poslankyňa /p. Sabelová/, hlasovania sa zdržal 1 poslanec /p. Fatura/

Prijaté uznesenia OZ (čísla 39 - 50/2008):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 2. 5. 2008 číslo 39/2008

k správe o plnení uznesení č. 32-38/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 28. 03. 2008.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení č. 32-38/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 28.03. 2008

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení č. 32-38/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 28. 03. 2008

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 2. 5. 2008 číslo 40/2008

k správe o hospodárení obce za 1. štvrťrok 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o hospodárení obce za 1. štvrťrok 2008

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie obce za 1. štvrťrok 2008 podľa predloženého návrhu:

- bežné príjmy spolu
7 127 464,52 Sk
- bežné výdavky spolu
1 277 600,92 Sk
kapitálový rozpočet
- príjmy
0,-- Sk
- výdavky
102 245,-- Sk
finančné operácie
- príjmy
881 397,65 Sk
- výdavky
133 740,40 Sk
prevody
2 588 133,-- Sk
- prevod ZŠ
1 975 900,-- Sk
- prevod ŠKD
57 166,-- Sk
- prevod MŠ
555 067,-- Sk
- prevod ŠJ
0,-- Sk
zostatky na bankových účtoch
3 272 511,34 Sk
zostatok v pokladni
147 100,-- Sk
nesplatený úver
3 055 100,-- Sk


c/ u k l a d á
predsedovi komisie finančnej a správy obecného majetku dodržiavať schválený rozpočet


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 2. 5. 2008 číslo 41/2008

k rozpočtovému provizóriu obce č. 1/2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
rozpočtové provizórium obce č. 1/2008

b/ s c h v a ľ u j e
rozpočtové provizórium obce č. 1/2008 podľa predloženého návrhu:

bežný rozpočet
- príjmy
+ 73 000,-- Sk
- výdavky
+112 000,-- Sk
kapitálový rozpočet
- príjmy
- 170 000,-- Sk
- výdavky
+800 000,-- Sk
finančné operácie
- príjmy spolu
+124 000,-- Sk
prevod MŠ na kapitálové výdavky
+180 000,-- Sk

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 2. 5. 2008 číslo 42/2008

k hospodáreniu ZŠ a ŠKD Korňa za 1. štvrťrok 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie ZŠ a ŠKD za 1. štvrťrok 2008

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie ZŠ a ŠKD za 1. štvrťrok 2008 podľa predloženého návrhu:

1. hospodárenie ZŠ Korňa
- prijaté dotácie
2 057 100,-- Sk
- čerpanie dotácií
2 060 752,70 Sk
2. hospodárenie ŠKD Korňa
- príjem spolu
67 566,-- Sk
- čerpanie spolu
35 856,-- Sk


c/ u k l a d á
riaditeľke ZŠ Korňa p. Mgr. Jaroslave Srničkovej dodržiavať schválený rozpočet


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 2. 5. 2008 číslo 43/2008

k hospodáreniu MŠ so ŠJ Korňa za 1. štvrťrok 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za 1. štvrťrok 2008

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za 1. štvrťrok 2008 podľa predloženého návrhu:

- príjmy organizácie spolu
562 982,07 Sk
- výdavky materskej školy spolu
253 365,10 Sk
- výdavky školskej jedálne
113 825,50 Sk
- výdavky UoZ spolu
400,-- Sk
- výdavky spolu za organizáciu
367 990,60 Sk
- výdavkový bankový účet
166 998,47 Sk
- príjmový bankový účet
13 721,-- Sk


c/ u k l a d á
riaditeľke MŠ so ŠJ Korňa p. Anne Bernátovej dodržiavať schválený rozpočet


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 2. 5. 2008 číslo 44/2008

k návrhu na prestavbu bývalého nákupného strediska na polyfunkčnú budovu

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na prestavbu bývalého nákupného strediska na polyfunkčnú budovu

b/ s c h v a ľ u j e
prestavbu bývalého nákupného strediska na polyfunkčnú budovu

c/ ž i a d a
starostu obce, aby zabezpečil architekta, ktorý vypracuje štúdiu využitia bývalého nákupného strediska na polyfunkčnú budovu – aspoň v troch verziách


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 2. 5. 2008 číslo 45/2008

k správe hlavného kontrolóra Obce Korňa o vykonanej kontrole v združení TKO Semeteš, n. o. Turzovka

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu hlavného kontrolóra Obce Korňa o vykonanej kontrole v združení TKO Semeteš, n. o. Turzovka

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
správu hlavného kontrolóra Obce Korňa o vykonanej kontrole v združení TKO Semeteš, n. o. Turzovka


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 2. 5. 2008 číslo 46/2008

k žiadosti p. Mariána Klagu, bytom Turzovka, ul. Javorova č. 88 o odpredaj budovy bufetu v areáli TJ Kysučan Korňa.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Mariána Klagu, bytom Turzovka, ul. Javorova č. 88 o odpredaj budovy bufetu v areáli TJ Kysučan Korňa.

b/ s c h v a ľ u j e
predaj budovy bufetu v areáli TJ Kysučan Korňa za cenu 180 000,- Sk k 02. 05. 2008 s tým, že všetky doposiaľ nevysporiadané pozemky si kupujúci vysporiada na vlastné náklady

d/ u k l a d á
Mariánovi Klagovi do konca roka 2008 zaplatiť čiastku 180 tis. Sk v štyroch splátkach

d/ ž i a d a
starostu obce zabezpečiť odpredaj budovy bufetu TJ Kysučan Korňa


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 2. 5. 2008 číslo 47/2008

k žiadosti p. Milana Dubáča, bytom Korňa 73 o dlhodobý prenájom priestorov budovy nedokončenej čističky odpadových vôd v Korni Skotni s možnosťou predkupného práva.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť p. Milana Dubáča, bytom Korňa 73 o dlhodobý prenájom priestorov budovy nedokončenej čističky odpadových vôd v Korni Skotni s možnosťou predkupného práva.

b/ s c h v a ľ u j e
prenájom budovy s tým, že ak bude mať obec k dispozícií kolaudačné rozhodnutie, budovu prenájme žiadateľovi s účinnosťou od vydania užívacieho povolenia.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 2. 5. 2008 číslo 48/2008

k Územnému plánu obce Korňa

Obecné zastupiteľstvo

1. K o n š t a t u j e   ž e
a/ Návrh Územného plánu obce Korňa / ÚPN-O Korňa / bol po dobu 30 dní zverejnený na úradnej tabuli obce a prerokovaný s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s ustanovením § 22 Stavebného zákona
b/ Pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb sú akceptované v dopracovanom ÚPN-O Korňa, resp. bude sa k nim prihliadať v rámci spracovania následnej projektovej dokumentácie a pred realizáciou stavieb
c/ Fyzické osoby nevzniesli k prerokovanému návrhu ÚPN-O Korňa pripomienky ani námietky
d/ Krajský pozemkový úrad v Žiline vydal k predloženému návrhu súhlas podľa § 13 Zákona č. 220/2004 Z. z. listom č. KPÚ 2008/00334/15 O zo dňa 18.3.2008 na budúce použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery a na iné zámery, v celom požadovanom rozsahu 23,6 ha natrvalo.
e/ Krajský stavebný úrad v Žiline preskúmal návrh ÚPN-O Korňa podľa § 25 Stavebného zákona a vydal k nemu súhlasné stanovisko listom č. 2008/00575/TOM zo dňa 22.4.2008.

2. B e r i e   n a   v e d o m i e
a/ Vyhodnotenie pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb k návrhu ÚPN-O Korňa.

3. S c h v a ľ u j e
a/ Územný plán obce Korňa v súlade s ustanovením § 26 ods. 3/ Stavebného zákona
b/ VZN Obce Korňa o záväznej časti Územného plánu obce Korňa v súlade s ustanovením § 27 ods. 3/ Stavebného zákona


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 2. 5. 2008 číslo 49/2008

k prejednaniu vedenia obecnej kroniky

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na vedenie obecnej kroniky

b/ s c h v a ľ u j e
do funkcie obecnej kronikárky p. Máriu Cisárikovú, bytom Korňa, Vyšná Korňa 515 od 2.5.2008

c/ o d v o l á v a
z funkcie obecnej kronikárky p. Danielu Neherovú, prac. OÚ


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 2. 5. 2008 číslo 50/2008

k návrhu členov do Rady školy pri ZŠ Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh členov do Rady školy pri ZŠ Korňa

b/ s c h v a ľ u j e
troch poslancov do Rady školy pri ZŠ Korňa : p. Milana Palicu, p. Rastislava Faturu a p. Jána Žideka na ďalšie funkčné obdobie