TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Zahájenie zasadnutia OZ
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 29.02.2008
3./ Rôzne
4./ Diskusia
5./ Návrh na uznesenie
6./ Záver


Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 boli prítomní 8. Neprítomný: p. Milan Palica.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k projektom – bol som v RRA Žilina za p. Strakom a on mi poradil, že najodbornejšie vyhotoví projekt p. Jurga, všetci, čo podávajú projekt oslovujú p. Jurgu, pretože ním vyhotovené projekty vždy prejdú
- k čističke odpadových vôd – dostali sme vyjadrenie od p. Jurgovej, že čistička nie je vhodná na užívanie ako bola postavená, stavbu nie je možné použiť na čističku
- k územnému plánu – ÚP sa dá každé 4 roky pozmeniť podľa potreby obce
- k úprave ciest – bude sa v obci robiť klasická, štandardná úprava ciest
- k vybudovaniu drtičky – drtička je dobrá vec, ale zber dreva tiež nie je zadarmo
- ku konkurzu na riaditeľa ZŠ – na konkurz riaditeľa ZŠ boli zatiaľ podané dve žiadosti
- k odvozu veľkoobjemového odpadu – odpad sa bude odvážať teraz na jar

p. Barčák:
- k projektom – chce vedieť, ako je to vlastne s projektom, kto ho bude robiť p. Golis alebo p. Jurga, my sme zaplatili 100 tis. Sk p. Golisovi za projekt na výmenu okien a zateplenie školy, to ideme dávať robiť ešte jeden projekt, načo?, prečo ideme znova robiť to, čo už je hotové, prečo nám diktuje p. Straka čo máme robiť?, ak dostaneme dotáciu na okná, nemôžeme žiadať na to isté 2x, nech dá p. Golis písomný súhlas, že nemá záujem o projekt
- k poplatkom za užívanie verejného priestranstva – chce vedieť koľko finančných prostriedkov zaplatil p. Klago do obecnej pokladne za užívanie verejného priestranstva, veď nám zdemoloval celú obec, všetko je rozbité, všade je nasypaný neporiadok, prečo nemáme žiaden príjem, veď on má skladočné 300,- Sk/m3, tak nech platí aspoň 50,- Sk/m3
- k čističke odpadových vôd – ja som sa pýtal p. Klaga, prečo nám nechce odovzdať čističku, on sa vyjadril, že on sa na obecný úrad dostavil, ale nebola vôľa zo strany starostu, ja tomu nerozumiem, prečo nejde odovzdať stavbu, stále opakujem, dajte na to stavebný zákon, ja napíšem na fond, že p. Klago nechce čističku odovzdať a garantujem vám, že stavba sa odovzdá

p. Chrenšť:
- ku kanalizácií – pýtala sa ma p. Staníková z radovky, na ktorom úseku sa bude od nich napájať kanalizácia
- k platu starostu – navrhol starostovi 10% zvýšenie platu

p. Hurík:
- k projektu – treba sa rozhodnúť, komu dáme vyhotoviť projekt, ja som za to, aby dorobil projekt ten, čo ho začal, teda p. Golis
- k ceste v osade u Dubači – cesta je v hroznom stave, prečo sa začala kopať kanalizácia v takom nečase, veď sa malo počkať a robiť neskôr
- k ÚP – v roku 2006 bolo zadanie ÚP schválené, teraz už môžme plánovať čo chceme
- k mesačnej uzávierke – mesačnú uzávierku treba robiť transparentne

p. Vyrobík:
- k odpredaju pozemkov – hovoril som s p. Babicom, povedal, že ak dostane vyrozumenie od krajského súdu, ozve sa nám ohľadom predaja pozemkov
- k čističke odpadových vôd – z čističky treba urobiť drtičku a využiť ju pre školy a úrad, bolo by lacnejšie kúrenie
- k mesačnej uzávierke – treba ju urobiť tak, aby bola zrozumiteľná pre všetkých, hlavne výdavkovú časť treba rozpísať podrobnejšie
- k regulácií potokov – v nižnej časti je regulácia už hotová, bolo by dobré zájsť do Trenčína za p. Slezákovou a začať robiť reguláciu vo vyšnej časti

p. Sabelová:
- k projektom – bolo by jednoduchšie a lacnejšie využiť projekt od p. Golisa, lebo tam už máme zaplatených 100 tis. Sk
- k predaju pozemkov – do budúceho zasadania OZ treba zistiť všetkých vlastníkov pozemkov okolo nákupného strediska
- k odvozu veľkoobjemového odpadu – kedy sa bude zvážať veľkoobjemový odpad?
- ku konkurzu na riaditeľa ZŠ – kedy bude konkurz na riaditeľa ZŠ, koľko je podaných žiadostí?

p. Ing. Homola:
- k umiestneniu dopravných značiek – na moste v Nižnej Korni u Palucha by bolo vhodné umiestniť dopravnú značku “Daj prednosť v jazde“ a obmedziť rýchlosť na 40 km/h.
- k navážaniu zeminy – treba využiť, že sa v obci robí kanalizácia a časť zeminy by sa mala dať navoziť k nákupnému stredisku na vyrovnanie terénu

p. Fatura:
- k sociálnej výpomoci p. Ježíka, Korňa 88 – chce vedieť či chodí na obedy, ktoré mu boli schválené
- k stavebnému úradu v Turzovke – funguje už stavebný úrad v Turzovke?


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č. 32, 33, 34, 35, 36, 38/2008 boli jednomyselne schválené.

Uznesenie č. 37/2008 – za hlasovalo 6 poslancov /p. Barčák, p.Ing. Homola, p. Židek, p. Vyrobík, p. Fatura, p. Hurík/, hlasovania sa zdržali 2 poslanci /p. Chrenšť, p. Sabelová/

Prijaté uznesenia OZ (čísla 32 - 38/2008):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 03. 2008 číslo 32/2008

k správe o plnení uznesení č. 15-31/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 29. 02. 2008.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení č. 15-31/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 29.02. 2008

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení č. 15-31/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 29.02. 2008

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 03. 2008 číslo 33/2008

k žiadosti občanov z Nižnej Korne z osady u Chrapa o opravu cesty

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
žiadosť občanov osady u Chrapa o opravu cesty

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
žiadosť s tým, že komisia ŽP, výstavby, verejného poriadku a kontroly posúdi stav cesty a návrh predloží na zasadanie OZ


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 03. 2008 číslo 34/2008

k návrhu na schválenie za člena Rady MŠ so ŠJ Korňa p. Františka Huríka

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na schválenie za člena Rady MŠ so ŠJ Korňa p. Františka Huríka

b/ s c h v a ľ u j e
za člena Rady MŠ so ŠJ Korňa p. Františka Huríka na dobu 4 rokov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 03. 2008 číslo 35/2008

k návrhu na odpredaj pracovného stroja HONA 25

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na odpredaj pracovného stroja HONA 25

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
návrh na odpredaj pracovného stroja HONA 25

c/ ž i a d a
starostu obce, aby vyzval záujemcov o kúpu pracovného stroja, zistil cenové ponuky a tie predložil na budúcom zasadaní OZ


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 03. 2008 číslo 36/2008

k návrhu p. Ing. Homolu, aby na moste v Nižnej Korni u Palucha bola umiestnená dopravná značka „Daj prednosť v jazde“ a obmedzená rýchlosť na 40 km/h.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh p. Ing. Homolu, aby na moste v Nižnej Korni u Palucha bola umiestnená dopravná značka „Daj prednosť v jazde“ a obmedzená rýchlosť na 40 km/h.

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
návrh p. Ing. Homolu, aby na moste v Nižnej Korni u Palucha bola umiestnená dopravná značka „Daj prednosť v jazde“ a obmedzená rýchlosť na 40 km/h.

c/ ž i a d a
starostu obce, aby oslovil DI v Čadci o možnosti umiestnenia dopravnej značky a o obmedzení rýchlosti a vyjadrenie predložil na budúce zasadanie OZ


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 03. 2008 číslo 37/2008

k návrhu p. Jozefa Vyrobíka, aby sa prehľadnejšie rozpisovala mesačná uzávierka, ktorá sa zverejňuje na internetových stránkach vo výdavkovej časti.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh p. Jozefa Vyrobíka, aby sa prehľadnejšie rozpisovala mesačná uzávierka, ktorá sa zverejňuje na internetových stránkach vo výdavkovej časti.

b/ s c h v a ľ u j e
návrh p. Jozefa Vyrobíka, aby sa prehľadnejšie rozpisovala mesačná uzávierka, ktorá sa zverejňuje na internetových stránkach vo výdavkovej časti.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 28. 03. 2008 číslo 38/2008

k platu starostu obce od 1.1.2008 podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2007

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
plat starostu obce od 1.1.2008 podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2007

b/ s c h v a ľ u j e
plat starostu obce od 1.1.2008 podľa zákona NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest a priemernej mesačnej mzdy zamestnanca hospodárstva SR v roku 2007.