Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Zahájenie zasadnutia OZ
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 25.01.2008 a 08.02.2008
3./ Inventarizácia majetku obce, ZŠ a ŠKD Korňa, MŠ so ŠJ Korňa k 31. 12. 2007
4./ Hospodárenie obce za rok 2007
5./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za rok 2007
6./ Hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za rok 2007
7./ Plány práce komisií na rok 2008
8./ Rôzne
9./ Diskusia
10./ Návrh na uznesenie
11./ Záver

Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 boli prítomní všetci.


D i s k u s i a :

p. starosta:
diskutoval:
- k odpredaju pozemkov – p. Babic sa vyjadril, že predá pozemky len obci, preto my ich musíme od neho odkúpiť za cenu, na ktorej sme sa dohodli a potom by sme mali odstúpiť od kúpnej zmluvy so spoločnosťou Veselka, s.r.o. a vrátiť jej zaplatenú čiastku 600 tis. Sk
- k verejnému osvetleniu – v osade o Mrnusov treba dať asi dva stĺpy a rozmiestniť osvetlenie, v rozpočte sa rátalo na materiál aj na jestvujúcu sieť verejného osvetlenia
- k čističke odpadových vôd – dostavba čističky by bola nerentabilná, pretože by slúžila len malej skupinke ľudí

p. Barčák:
diskutoval:
- k odpredaju pozemkov – s p. Babicom sme jednali o odkúpení pozemkov, on sa vyjadril, že pozemky predá len obci, po vysporiadaní pozemkov treba začať s budovaním námestia v priestoroch bývalého nákupného strediska, je potrebné odstúpiť od kúpnej zmluvy s firmou Veselka, s.r.o. a vrátiť jej finančné prostriedky
- k čističke odpadových vôd – stále hovorím, že to treba dať do poriadku, t.j. treba zvolať kontrolný deň a konečne vybaviť na budovu list vlastníctva, štát poskytol na vybudovanie čističky 3 mil. Sk, ak budú doklady v poriadku, budovu môžme predať
- k poskytnutiu sociálnej pomoci pre p. Ježíka – pokiaľ sa situácia nezlepší, treba mu poskytnúť stravovanie od obce, aspoň bude mať každý deň teplú stravu

p. Chrenšť:
- k odpredaju budovy bývalého nákupného strediska - ja som súhlasil s predajom budovy, pretože bol na ňu list vlastníctva, len podotýkam, že som pôvodne chcel predať budovu za vyššiu sumu
- k verejnému osvetleniu – v rozpočte máme 40 tis. Sk na materiál na osvetlenie na celý rok, osvetlenie treba na viacerých úsekoch v Korni napr. u Malíkov, na Škorňovom grúni..., ide o to, či kúpime materiál za 40 tis. Sk a urobíme toľko osvetlenia koľko vyjde, alebo to vyriešime inak

p. Hurík:
- hospodáreniu obce – mám pripomienky k položke právne úkony v sume 69 500.- Sk, z toho bolo uhradených 60 tis. Sk JUDr. Stehurovi, komu bolo vyplatených 9500,- Sk
- informatívne reagoval na list p. Ing. Brezinovej, ekonómky OÚ zo dňa 25. 01. 2008

p. Vyrobík:
- k CO – chcem vedieť kto je skladníkom CO na obci, aká je jeho mesačná mzda a kde sa nachádza sklad CO
- k odpredaju pozemkov – p. Babic tvrdil, že sa s ním nikto nebavil o pozemkoch, už v r. 2002 sa začal súdny spor s Unisovom
- k sociálnej pomoci pre p. Ježíka – ja som bol v takej istej situácií ako p. Ježík, dostával som mesačne 4800,- Sk a nikto sa ma nepýtal z čoho mám žiť, ani som nikoho nežiadal o príspevok
- k medziľudským vzťahom – chcem sa spýtať, či tu boli takéto medziľudské vzťahy aj v minulosti?

p. Sabelová:
- k soc. pomoci pre p. Ježíka – objasnila situáciu p. Ježíka – menovaný je dlhodobo PN, mesačne dostáva 3600,- Sk, momentálne čaká na rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku, je pravda, že na živobytie je to v dnešnej dobe málo, ďalej informovala o stanovisku komisie sociálno zdravotnej, ktorá zasadala a riešila situáciu p. Ježíka nasledovne: je tu možnosť zrušiť PN a zamestnať sa niekde na 4 hod. alebo poskytnutie finančného príspevku od obce, ale o akú sumu by sa jednalo komisia nevie, pretože žiadateľ sa nevyjadril koľko finančných prostriedkov by mu pomohlo vyriešiť danú situáciu

p. Ing. Homola:
- k čističke – čističku nemôžeme predať, pretože sme na jej vybudovanie dostali dotáciu od štátu
- k internetovej stránke obce – stránku treba aktualizovať a urobiť v tom poriadok
- k osvetleniu pri garáži p. Emila Chrenšťa – osvetlenie je nevhodne umiestnené, treba ho premiestniť na druhú stranu, pretože na tom úseku je to pre vodičov nebezpečné
- k údržbe ciest – treba dať všetky väčšie diery na cestách zalátať, veď po takejto ceste sa nedá jazdiť, cesty od Turzovky sú už zaliate asfaltom

p. Fatura: - k internetovej stránke obce – stránku treba aktualizovať, lebo to vrhá negatívne svetlo na našu obec


Hlasovanie poslancov za uznesenia:

Uznesenia č.15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28/2008 boli jednomyselne schválené.

Uznesenie č. 19/2008 – za hlasovalo 8 poslancov /p. Barčák, p, Chrenšť, p. Palica, p. Sabelová, p.Ing. Homola, p. Židek, p. Vyrobík, p. Fatura/, proti hlasoval 1 poslanec /p. Hurík/

Uznesenie č. 26/2008 – za hlasovalo 8 poslancov /p. Barčák, p. Chrenšť, p. Hurík, p. Palica, p.Ing. Homola, p. Židek, p. Vyrobík, p. Fatura/, hlasovania sa zdržala 1 poslankyňa /p. Sabelová/

Uznesenie č. 29/200/ - za hlasovalo 8 poslancov /p.Chrenšť, p. Hurík, p. Palica, p. Sabelová, p. Ing. Homola, p. Židek, p. Vyrobík, p. Fatura/, hlasovania sa zdržal 1 poslanec /p. Barčák/

Uznesenie č. 30/2008 – za hlasovalo 7 poslancov /p. Barčák, Chrenšť, p. Hurík, p.Palica, p. Sabelová, p. Ing. Homola, p. Židek/, hlasovania sa zdržali 2 poslanci /p. Vyrobík, p. Fatura/

Uznesenie č. 31/2008 – za hlasovalo 7 poslancov /p. Barčák, p. Chrenšť, p. Sabelová, p. Ing. Homola, p. Židek, p. Vyrobík, p. Fatura/, hlasovania sa zdržali 2 poslanci /p. Hurík, p. Palica/

Prijaté uznesenia OZ (čísla 15 - 31/2008):


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29.2.2008 číslo 15/2008

k správe o plnení uznesení č. 1 – 14/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 25. 01. 2008 a 08. 02. 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
správu o plnení uznesení č. 1 – 14/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 25. 01. 2008 a 08. 02. 2008

b/ s c h v a ľ u j e
správu o plnení uznesení č. 1 – 14/2008 prijatých na zasadnutí OZ dňa 25. 01. 2008 a 08. 02. 2008

c/ ž i a d a
p. J. Kontríka, starostu obce zabezpečovať plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení OZ podľa termínov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29.2.2008 číslo 16/2008

k inventarizácií majetku Obce Korňa k 31. 12. 2007

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
inventarizáciu majetku Obce Korňa k 31 12. 2007

b/ s c h v a ľ u j e
inventarizáciu majetku Obce Korňa k 31. 12. 2007:

aktíva
58 679 013,19 Sk
pasíva
58 679 013,19 Sk

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29.2.2008 číslo 17/2008

k inventarizácií majetku ZŠ a ŠKD Korňa k 31. 12. 2007

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
inventarizáciu majetku ZŠ a ŠKD k 31. 12. 2007

b/ s c h v a ľ u j e
inventarizáciu majetku ZŠ a ŠKD k 31. 12. 2007 spolu: 8 835 829,60 Sk
z toho:

hmotný investičný majetok
7 061 400,60 Sk
drobný hmotný majetok spolu
752 783,70 Sk
drobný hmotný majetok, uč. pomôcky spolu
908 864,30 Sk
materiálové zásoby
58 621,-- Sk
OE do 500,- Sk
17 409,-- Sk
Knižnica
8 918,-- Sk
Gramoplatne
27 833,-- Sk

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29.2.2008 číslo 18/2008

k inventarizácií majetku MŠ so ŠJ Korňa k 31. 12. 2007

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
inventarizáciu majetku MŠ so ŠJ Korňa k 31. 12. 2007

b/ s c h v a ľ u j e
inventarizáciu majetku MŠ so ŠJ Korňa k 31. 12. 2007 spolu: 2 494 827,66 Sk
z toho:

dlhodobý hmotný majetok
2 039 116,-- Sk
drobný dlhodobý hmotný majetok
274 180,90 Sk
drobný dlhodobý HM – uč. pomôcky
102 259,80 Sk
operatívna evidencia
26 757,40 Sk
knižnica
7 555,50 Sk
materiálové zásoby
27 122,06 Sk
poštové známky
136,-- Sk

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29.2.2008 číslo 19/2008

k hospodáreniu Obce Korňa za rok 2007

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie Obce Korňa za rok 2007

b/ s c h v a ľ u j e
bežný rozpočet:

príjmy
21 078 255,43 Sk
výdavky
8 824 765,11 Sk


kapitálový rozpočet:

príjmy
155 000,-- Sk
výdavky
9 216 600,50 Sk


finančné operácie:

príjmy
7 721 071,10 Sk
výdavky
671 627,36 Sk

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29.2.2008 číslo 20/2008

k hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za rok 2007

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za rok 2007

b/ s c h v a ľ u j e
1./ hospodárenie Základnej školy Korňa za rok 2007:

dotácie spolu
7 179 880,- Sk
čerpanie dotácií
7 427 125,- Sk


2./ hospodárenie ŠKD za tok 2007:

dotácie spolu
297 400,- Sk
čerpanie dotácií
297 400,- Sk

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29.2.2008 číslo 21/2008

k hospodáreniu MŠ so ŠJ Korňa za rok 2007

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za rok 2007

b/ s c h v a ľ u j e
hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za rok 2007:

príjmy organizácie spolu
2 145 404,87 Sk
výdavky MŠ spolu
1 450 225,17 Sk
výdavky ŠJ spolu
679 457,20 Sk
výdavky UoZ spolu
15 722,50 Sk
výdavky spolu
2 145 404,87 Sk

Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29.2.2008 číslo 22/2008

k predneseným plánom práce komisií obce na rok 2008

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
plány práce komisií na rok 2008

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
plány práce komisií na rok 2008


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29.2.2008 číslo 23/2008

k výsledku finančnej kontroly Ing. Marcela Nekoranca, hlavného kontrolóra obce vykonávanej v súlade so zákonom č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zák. č. 10/1996 o kontrole v štátnej správe.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
finančnú kontrolu vykonávanú v súlade so zákonom č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zák. č. 10/1996 o kontrole v štátnej správe.

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
finančnú kontrolu vykonávanú v súlade so zákonom č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zák. č. 10/1996 o kontrole v štátnej správe.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29.2.2008 číslo 24/2008

k informácií audítorky p. Ing. Ľubice Feníkovej so sídlom Predmestská 25, 010 01 Žilina o vykonanom audite účtovnej závierky za rok 2007 na Obecnom úrade v Korni.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
informáciu audítorky p. Ing. Ľubice Feníkovej so sídlom Predmestská 25, 010 01 Žilina o vykonanom audite účtovnej závierky za rok 2007 na Obecnom úrade v Korni.

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e
informáciu audítorky p. Ing. Ľubice Feníkovej so sídlom Predmestská 25, 010 01 Žilina o vykonanom audite účtovnej závierky za rok 2007 na Obecnom úrade v Korni.


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29.2.2008 číslo 25/2008

k návrhu na predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia ROP na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a vybavenie Základnej školy v Korni – zateplenie, výmena okien a výstavba viacúčelového ihriska“, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, resp. strednodobými prioritami obce.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia ROP na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a vybavenie Základnej školy v Korni – zateplenie, výmena okien a výstavba viacúčelového ihriska“, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, resp. strednodobými prioritami obce.

b/ s c h v á l i l o
a/ predloženie žiadosti o NFP v rámci opatrenia ROP na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a vybavenie Základnej školy v Korni – zateplenie, výmena okien a výstavba viacúčelového ihriska“, ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, resp. strednodobými prioritami obce

b/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP

c/ financovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 700 tisíc z rozvoja obce, obec poskytne na spolurealizáciu projektu


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29.2.2008 číslo 26/2008

k stanovisku Rímskokatolíckej Cirkvi, Farnosť Korňa k uzneseniu č. 165/2007 zo dňa 21. 12. 2007, ktoré sa týkalo vyberania poplatkov za užívanie verejného priestranstva na Živčákovej

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
stanovisko Rímskokatolíckej Cirkvi, Farnosť Korňa k uzneseniu č. 165/2007 zo dňa 21. 12. 2007, ktoré sa týkalo vyberania poplatkov za užívanie verejného priestranstva na Živčákovej

b/ r u š í
uznesenia č. 165/2007 zo dňa 21. 12. 2007, ktoré sa týkalo vyberania poplatkov za užívanie verejného priestranstva na Živčákovej


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29.2.2008 číslo 27/2008

k ponuke SEVAKu, a. s. Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina na odkúpenie akcií

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
ponuku SEVAKu, a. s. Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina na odkúpenie akcií

b/ b e r i e   n a   v e do m i e
ponuku SEVAKu, a. s. Bôrická cesta 1960, 010 01 Žilina na odkúpenie akcií


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29.2.2008 číslo 28/2008

k návrhu na rozšírenie rekonštrukcie verejného osvetlenia do osád u Mrnusov a u Marcov.

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh na rozšírenie rekonštrukcie verejného osvetlenia do osád u Mrnusov a u Marcov

b/ s c h v a ľ u j e
rozšírenie rekonštrukcie verejného osvetlenia do osád u Mrnusov a u Marcov


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29.2.2008 číslo 29/2008

k ponukám na regeneráciu trávnatej plochy na ihrisku TJ Kysučan Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
tri ponuky na regeneráciu trávnatej plochy na ihrisku TJ Kysučan Korňa

b/ s c h v a ľ u j e
a/ ponuku „Zeleného pažita“, s.r.o. Žákovská 842/27, Ostrava, ČR

b/ 175 tis. Sk na regeneráciu trávnatej plochy na ihrisku TJ Kysučan Korňa

c/ u k l a d á
Ing. Brezinovej, ek. OÚ Korňa zaslať objednávku na práce pri regenerácií trávnatej plochy a uhradiť 175 tis. Sk za vykonané práce na regenerácií trávnatej plochy na ihrisku


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29.2.2008 číslo 30/2008

k návrhu komisie sociálno zdravotnej a bytovej o sociálnu výpomoc pre p. Radoslava Ježíka, bytom Korňa, Vyšná Korňa 88

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
návrh komisie sociálno zdravotnej a bytovej o sociálnu výpomoc pre p. Radoslava Ježíka, bytom Korňa, Vyšná Korňa 88

b/ s c h v a ľ u j e
sociálnu výpomoc pre p. Radoslava Ježíka, bytom Korňa, Vyšná Korňa 88 vo forme finančného príspevku na stravu v sume 60,- Sk počas pracovných dní

c/ u k l a d á
Ing. Jane Brezinovej, ekonómke OÚ Korňa uhrádzať mesačne finančný príspevok na stravu v sume 60,- Sk počas pracovných dní do priznania invalidného dôchodku žiadateľa


Uznesenie Obecného zastupiteľstva Korňa zo dňa 29.2.2008 číslo 31/2008

k zrušeniu kúpnej zmluvy č. 2772/2006 zo dňa 5.10.2006 so spoločnosťou Veselka, s. r. o., Korňa, Vyšná Korňa č. 644 a Obcou Korňa

Obecné zastupiteľstvo

a/ p r e j e d n a l o
zrušenie kúpnej zmluvy č.2772/2006 zo dňa 5.10.2006 so spoločnosťou Veselka, s.r.o., Korňa, Vyšná Korňa 644 a Obcou Korňa

b/ s c h v a ľ u j e
1./ zrušenie kúpnej zmluvy č.2772/2006 zo dňa 5.10.2006 so spoločnosťou Veselka, s.r.o., Korňa, Vyšná Korňa 644
2./ uhradenie 600 tis. Sk spoločnosti Veselka, s.r.o., Korňa, Vyšná Korňa 644 do 10. 03. 2008
3./ vložené investície do budovy č. 321 treba uhradiť po preukázaní firmou Veselka, s.r.o., do 30. 6.2008

c/ u k l a d á
Ing. Brezinovej, ekonómke OÚ Korňa uhradiť finančné prostriedky v stanovenej lehote