Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Program zasadnutia:
1./ Zahájenie zasadnutia OZ
2./ Prejednanie odkúpenia pozemkov v katastri Obce Korňa od p. Ing. Stanislava Babicu a manželky, bytom Svätoplukova č. 48, Žilina
3./ Diskusia
4./ Návrh na uznesenie
5./ Záver

Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 bolo prítomných 8. Neprítomný bol p. František Hurík.

 


D i s k u s i a :

p. Barčák:
- k bývalému nákupnému stredisku - treba zrušiť zmluvu s p. Veselkom, ktorá je neplatná, treba zvolať stretnutie právnych zástupcov a rokovať o ďalšom konaní

p. Vyrobík:
- k jednaniu s p. Babicom - navštívili sme p. Ing. Babicu, ktorý chce predať všetky pozemky, ktoré vlastní, ale nám sa teraz jedná o pozemky v centre, z únie sa dajú získať všelijaké finančné prostriedky, treba to využiť

p. starosta:
- ja som jednal s p. Ing. Babicom 4 roky a komunikoval som s ním iba na súde, osobne som s ním nehovoril, momentálne sa nám jedná o 2 pozemky, ktoré potrebujeme vysporiadať a dať na LV, námestie je pre obce potrebné, z bývalého nákupného strediska treba vybudovať viacúčelový dom

p. Židek:
- pokiaľ chceme mať obec ucelenú, treba pozemky kúpiť

p. Ing. Homola:
- pokiaľ sú pozemky vysporiadané, môžeme požiadať o financie z eurofondov


Hlasovanie poslancov za uznesenie:
Uznesenie č.14/2008 bolo jednomyselne schválené prítomnými poslancami.

Prijaté uznesenie OZ (číslo 14/2008):


U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva K o r ň a zo dňa 08. 02. 2008 číslo 14/2008

k jednaniu poverených poslancov p. Rudolfa Barčáka a p. Jozefa Vyrobíka s p. Ing. Stanislavom Babicom, bytom Svätoplukova 48, Žilina

O b e c n é z a s t u p i t e ľ s t v o

a/ p r e j e d n a l o
rozsudok OS v Čadci č. 13C/30/2002 zo dňa 14.1.2008

b/ s c h v a ľ u j e
dohodu o mimosúdnom vyrovnaní s p. Ing. Babicom, bytom Svätoplukova 48, Žilina na pozemky PKN p.č. 18 420 a 18 419

c/ ž i a d a
starostu obce vyhotoviť dohodu o mimosúdnom vyrovnaní a zrušiť odvolanie proti rozsudku 13C/30/2002 zo dňa 29. 1. 2008 proti Ing. Babicom, bytom Svätoplukova 48, Žilina na pozemky PKN p.č. 18 420 a 18 419