Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

P o z v á n k a  n a  z a s a d n u t i e  O Z

Na základe § 13, ods. 4, písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Korňa, ktoré sa uskutoční dňa 02. decembra 2016 (piatok) o 14:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Korňa.

Program:
1./ Zahájenie zasadnutia, schválenie programu, overovateľov, určenie
zapisovateľa a návrhovej komisie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 30. 09. 2016
3./ Voľba hlavného kontrolóra
4./ Informácia o vykonaných prácach
5./ Hospodárenie obce za 3. štvrťrok 2016
6./ Rozpočtové opatrenie obce č. 10/2016
7./ Hospodárenie ZŠ, ŠKD, CVČ Korňa za 3. štvrťrok 2016
8./ Rozpočtové opatrenie ZŠ Korňa č. 4/2016
9./ Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 3. štvrťrok 2016
10./ Rozpočtové opatrenie MŠ Korňa č. 2/2016
11./ Schválenie inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie
majetku obce k 31. 12. 2016
12./ VZN obce Korňa na rok 2017 o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
13./ Dodatok k VZN – financovanie školských zariadení
14./ Stanovisko hl. kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Korňa na rok
2017 a viacročného rozpočtu na roky 2018 a 2019
15./ Rozpočet obce na rok 2017-2019
16./ Rozpočet ZŠ na rok 2017-2019
17./ Rozpočet MŠ na rok 2017-2019
18./ Územný plán obce - dodatok
19./ Správa o výsledku následnej kontroly v MŠ Korňa
20./ Návrh plánu kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na 1. polrok 2017
21./ Rôzne
22./ Diskusia
23./ Návrhy návrhovej komisie
24./ Záver

Štefan Belko, v.r.
starosta obce