Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

DSC03182.previewProjekt: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v Korni s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti

V piatok - 21.januára 2011 sme mali slávnostný deň. Škola dostala do užívania nový pavilón učební financovaný z projektu Európskej únie za spoluúčasti obce Korňa s názvom: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v Korni s cieľom zvýšenia kvality vzdelávania a docielenia energetickej efektívnosti

Celková hodnota diela je 460 753,42 €, z čoho 5% financovala obec Korňa.

Obrázky na: http://picasaweb.google.com/oukorna/SlavnostnaKolaudaciaZS#

Slávnostného otvorenia sa zúčastnili za Krajský školský úrad v Žiline Ing. Pavol Kubo, za Regionálnu agentúru v Žiline Mgr. Anton Straka, za realizujúcu firmu B&B Korňa riaditeľ firmy Ing. Jozef Dorociak, stavbyvedúci Ing. Anton Sabela, starosta obce Jozef Kontrík, poslanci Obecného zastupiteľstva, vedenie školy a pedagogický zbor. Po prestrihnutí pásky si zúčastnení hostia pozreli zrekonštruované priestory a nový pavilón.

Po prehliadke priestorov sa hostia zapísali do pamätnej knihy obce, prevzali si pamätné listy . V krátkom kultúrnom programe sa predstavili žiaci školy. V príhovore starosta obce spomenul históriu školstva v obci - prvé triedy zriadené v súkromných domoch, malotriedky v Nižnej Korni, škola vo Vyšnej Korni /obe sú už zrušené/, príchod nových učiteľov, výstavbu súčasnej školy.

Zaujímavým boli pre hostí prezentácie p. uč. Padyšákovej z histórie školy, prehľad absolventov školy, historické fotografie tried, rôzne aktivity školy z 50. ročnej histórie.

Z projektu boli realizované :
1. rekonštrukcia telocvične: izolácia podlahy, výmena parkiet, dovybavenie novým náradím - tyče na šplh, laná, rebrík, kruhy, hrazda.
2. výmaľba tried, obklady umývadiel, výmena umývadiel,
3. v prístavbe položenie dlažby, nová maľba tried a chodieb
4. dokončenie pavilónu učební a zriadenie štyroch nových učební: fyzikálno-chemickej, počítačovej, jazykovej a učebne výchov a miestnosť pre školskú knižnicu.

Triedy boli vybavené novým nábytkom, lavicami a stoličkami. Odborné učebne boli vybavené novým nábytkom a špeciálnym zariadením podľa typu učebne. V odborných učebniach sú interaktívne tabule s projektorom a pripojením na internet.

Obvodový plášť školy bol zateplený, vonkajšie plochy spevnené zámkovou dlažbou, vybudovaná terasa pri pavilóne, nové oplotenie areálu školy, vymenená strešná krytina na pavilóne, vstup do školy bol prekrytý novým prístreškom.

Za školou bolo vybudované nové multifunkčné ihrisko s umelým povrchom.

Riaditeľka školy Srničková poďakovala v mene pedagogického kolektívu a najmä žiakov za tento projekt Obecnému úradu v Korni, realizujúcej firme a pripomenula, že prispeje k modernizácií výchovno-vyučovacieho procesu v škole.

Srničková, ZŠ Korňa