Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Programový rozpočet Obce Korňa na rok 2009

Programový rozpočet Obce Korňa na rok 2009 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 3,724 Tis. SK/123.614 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom 4,150 tis. Sk/137755 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami – predpokladaným prebytkom hospodárenia Obce za rok 2008 a prevodom z rezervného fondu Obce Korňa.

Návrh Programového rozpočtu Obce Korňa na rok 2009 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií Obce vychádzajúcich z potrieb obyvateľov Obce.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový t.j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2009-2011 je rozpočtovaných ..11.. programov, ktoré predstavujú ..30....podprogramov slúžiacich k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť návrhu rozpočtu počíta s úpravou .

Návrh Programového rozpočtu Obce Korňa na roky 2010-2011 je uvedený v tabuľkovej časti Programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2010-2011 nie je v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný.

Pokračovanie...

docProgramový rozpočet Obce Korňa na rok 2009-2011973.5 KB