Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Bez názvu

 

Názov projektu:                            Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ obce Korňa

Kód projektu:                                310041K714

Cieľ projektu:                                Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov. Zníženie energetickej náročnosti budovy OU Korňa.

Miesto realizácie projektu:           Obec Korňa

Výzva:                                          OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Operačný program:                      Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom:          Európsky fond regionálneho rozvoja

Zmluvná výška NFP:                    277 721,28 €

Začiatok realizácie hlavných aktivít:              03/2019

Ukončenie realizácie hlavných aktivít:           30.11.2019

 

Druh projektu:  dopytovo orientovaný projekt

Projekt zahŕňa:

Stavebné práce - realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti budovy (zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa a výmena otvorových konštrukcií, modernizácia vykurovania - výmena starého kotla na uhlie a drevo za kotol na pelety, modernizácia osvetlenia a modernizácia prípravy teplej vody inštaláciou fotovoltaických panelov).

V dôsledku realizácie projektu dôjde k obnove budovy obecného úradu nad rámec minimálnych požiadaviek s celkovou podlahovou plochou 1870,6 m² s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy. Realizáciou projektu dôjde k naplneniu plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov a k dosiahnutiu energetickej triedy budovy na úrovni A0 - ultranízkoenergetická budova.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk