Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

                                                                                                                                                              

 

 

 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

www.op-kzp.sk

 

Názov projektu:                          Zberný dvor Korňa

Kód projektu:                              310011B510

Cieľ projektu:                              Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné

                                                     použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

Operačný program:                   Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom:      Kohézny fond

Zmluvná výška NFP:                  353 435,20 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:     04/2015

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:  12/2018

Späť