TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Združenie TKO Semeteš n. o., Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka poskytujúca verejno-prospešné služby zber komunálneho odpadu v obciach so zberom a triedením separovaných zložiek odpadu vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície

riaditeľa/riaditeľky TKO Semeteš n. o.

Miesto výkonu práce:     

 • Turzovka, Semeteš č. 439

Ponúkaný plat:               

 • Základná mzda podľa tarify od 863,50  brutto, odvíja sa od počtu odpracovaných rokov
 • Príplatok za riadenie  maximálne do výšky  25%
 • Osobné ohodnotenie  maximálne do výšky   20 % (odmeňovanie sa realizuje v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov)

Termín nástupu:             

 • Dohodou, predpoklad najneskôr do 31.3.2021

Druh pracovného pomeru:

 • hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Vzdelanie:

 • vysokoškolské  I. -  II. stupňa  -  Oblasť životného prostredia – nakladanie s odpadmi podmienkou

Pozícia vhodná pre absolventa:

 • Nie

Požadovaná prax:          

 • minimálne 10 rokov  praxe z toho 4 rokov práca v oblasti nakladania s odpadmi
 • prehľad v oblasti ekonomiky, organizácie
 • vodičský preukaz skupina B
 • strojnícky preukaz

Náplň práce:   

 • plánovať, organizovať, riadiť a kontrolovať činnosť zariadenia s cieľom zabezpečiť plynulú prevádzku v zmysle platných právnych noriem;
 • reprezentácia spoločnosti a zodpovednosť za jej obchodné výsledky,
 • vykonávať analytickú činnosť v súvislosti s návrhom plánu a rozpočtu riadenia organizácie;
 • analyzovať a vyhodnocovať hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami organizácie
 • vykonávať priebežnú a predbežnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami organizácie;
 • uzatváranie zmluvy o poskytovaní verejno-prospešných služieb fyzickej osobe a právnickej osobe, ktoré chcú využívať služby organizácie

Ďalšie požiadavky na uchádzača:

 • písomne predložiť Koncepciu efektívneho riadenia TKO Semeteš n.o. (v max. rozsahu 2 strany);
 • znalosť legislatívy z oblasti poskytovania odpadového hospodárstva a rozpočtových pravidiel
 • organizačné, manažérske a komunikatívne zručnosti;
 • schopnosť viesť pracovný tím a motivovať podriadených zamestnancov;
 • skúsenosť s prácou na podobnej pozícii,
 • schopnosť operatívne riešiť krízové situácie,
 • bezúhonnosť.

Zoznam požadovaných dokladov:

 • doklad o dosiahnutom vzdelaní (overená kópia);
 • profesijný životopis
 • koncepcia efektívneho riadenia TKO Semeteš n.o. (v max. rozsahu 2 strán)
 • čestné prehlásenie o tom, že uchádzaš spĺňa predpoklady spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • čestné prehlásenie o tom, že uchádzaš spĺňa podmienku bezúhonnosti (výpis z registra trestov bude vyžadovať od úspešného uchádzača o pracovnú pozíciu riaditeľa/riaditeľky)
 • čestné prehlásenie o tom, že uchádzaš spĺňa zdravotné predpoklady na výkon funkcie
 • čestné prehlásenie o tom, že dáva súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberu uchádzača na pozíciu riaditeľ/riaditeľka zariadenia v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • doklad o dĺžke praxe

Plat

 • Základná mzda podľa tarify od 863,50 - odvíja sa od počtu odpracovaných rokov
 • Príplatok za riadenie  maximálne do výšky  25%
 • Osobné ohodnotenie  maximálne do výšky   20 %

Doručovanie prihlášok:

 • Doručenie prihlášok do výberového konania na adresu združenia: TKO Semeteš, n.o. Semeteš č. 439, 023 54 Turzovka - do 01. 02. 2021 do 15:00 hod.