TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Dňa 12.03.2020 o 12:30 hod bol starostkou Obce Korňa Ing. Mariannou Bebčákovou zvolaný Krízový štáb Obce Korňa /ďalej len KŠ/ v súvislosti so zavedením opatrení na ochranu obyvateľstva a subjektov nachádzajúcich sa na území Obce Korňa pred šírením ochorenia COVID-19, ktorého výskyt sa potvrdil na území Slovenskej republiky. V Obci Korňa do tejto chvíle neevidujeme potvrdený prípad tohto ochorenia, napriek tomu Obec Korňa podniká preventívne opatrenia.

     Úvodom rokovania KŠ starostka obce informovala o tom, aké opatrenia ohľadom koronavírusu boli v obci už vykonané – informovanie obyvateľov obce na webovej stránke obce, na informačnej tabuli obce a sms správami. Bolo zverejnené číslo infolinky, na ktoré je možné sa obrátiť v prípade podozrenia na ochorenie koronavírusom. Taktiež boli zverejnené dostupné letáky a priebežne sa komunikovalo s riaditeľmi škôl na prísne dodržiavanie opatrení ministerstva škola a ministra zdravotníctva.

     Dnes 12.03.2020 boli prijaté nasledovné opatrenia:

Obec Korňa sa doposiaľ riadila rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré boli v platnosti od 10.3.2020 a naďalej v platnosti ostávajú. KZ štáb obce Korňa naďalej nariaďuje nasledovné:

Kultúra, šport, verejné podujatia

- zrušenie všetkých kultúrnych, športových a iných hromadných podujatí v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Korňa s platnosťou ihneď až do odvolania,

- zatvorenie obecnej knižnice s platnosťou ihneď až do odvolania,

- v zmysle Rozhodnutia č. OLP/2405/84443 Úradu verejného zdravotníctva SR sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v termíne ihneď až do 23.03.2020,

- riadiť sa vydanými usmerneniami Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré sú priebežne zverejňované na web stránke www.uvzsr.sk

Školstvo  

- riaditeľky základnej  školy a materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Koňa jednomyseľne prijali odporúčanie starostky obce a budú naďalej priebežne monitorovať zdravotný stav žiakov a zamestnancov a budú sa riadiť usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,

- rušia sa všetky prenájmy telocvične a iných miestnosti v školách s platnosťou ihneď do odvolania,

- rušia sa všetky skupinové vyučovania – záujmové krúžky s platnosťou ihneď do odvolania,

- rušia sa všetky plánované predstavenia a vystúpenia žiakov s platnosťou ihneď od odvolania,

- v zmysle Rozhodnutia č. OLP/2405/84443 Úradu verejného zdravotníctva SR sa rušia všeky výcviky, výlety a exkurzie

- krízový štáb  rozhodol o  pozastavení vyučovacieho procesu v ZŠ Korňa, MŠ Korňa, Školská jedáleň, a to od piatku 13.03.2020 do 20.3.2020.

Obecný úrad Korňa

- zabezpečuje pre svojich zamestnancov dezinfekčné a ochranné pracovné prostriedky,

- zrušené sú všetky školenia, služobné cesty,

- pre verejnosť sa odporúča platenie daní a iných poplatkov elektronickou formou,

- na obecnom úrade bude zavedený obmedzený režim pre stránky a odporúčaná je telefonická a elektronická komunikácia,

- všetky kultúrno-športové podujatia organizované Obcou Korňa sú až do odvolania zrušené,

- o ďalších opatreniach na obecnom úrade budeme následne informovať

Ostatné

- riadiť sa Rozhodnutím č. SHHSRVSU/2448/2020 Úradu verejného zdravotníctva SR, t.j. povinná 14-dňová karanténa pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia z postihnutých krajín – Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej republiky, Iránskej islamskej republiky a Talianskej republiky,

- budú oslovené obchodné reťazce a podnikatelia na území Obce Korňa k zvýšenej dezinfekcii nákupných vozíkov a košíkov,

- odporúčania zamestnávateľom – právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom na potrebu prijatia opatrení v súvislosti s predchádzaním ochoreniu /dezinfekcia, zabezpečenie ochranných prostriedkov pre zamestnancov/,

- Obec Korňa nariadila zrušenie výročných členských schôdzí záujmových organizácií naplánovaných v mesiaci marec 2020, ktoré sa má konať v marci 2020

- s platnosťou od 10.03.2020 do 23.03.2020 sa nesmú na území Slovenskej republiky sláviť verejné bohoslužby – takto o tom rozhodla Konferencia biskupov Slovenska s tým, že bohoslužby budú vysielať cez rozhlas, televíziu alebo cez internet. Spovedania sa obmedzenie netýka.

 

     Ďalšie zasadnutie Krízového štábu Obce Korňa bude zvolané podľa potreby a ďalších dostupných informácií.

 

BUĎME ZODPOVEDNÍ!

     Obec Korňa bude naďalej situáciu monitorovať a v úzkej spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR, Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom zdravotníctva SR aktualizovať informácie a prijímať potrebné opatrenia.

Zároveň vyzývame občanov, aby dali na odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR a sledovali aktuálny vývoj. Taktiež, aby zvážili vycestovanie do Českej republiky, ak to nie je potrebné.

Viac informácií nájdete na www.health.gov.sk alebo 0800 221 234.