Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Obec monitorovana KS                

„Vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému  v obci Korňa“ 

V záujme zvýšenia bezpečnosti občanov, ochrany ich zdravia a majetku sa v obci vybudoval kamerový a bezpečnostný systém. Vzhľadom nato, že aj v našej obci sme sa v nedávnej minulosti stretávali s rôznymi nepríjemnosťami, ktoré nám bránia v plnohodnotnom a kľudnom živote bez vandalizmu, násilia a poškodzovania majetku obce, jej organizácií ako aj majetku občanov, sa vedenie obce rozhodlo už v roku 2017 zapojiť do Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Vďaka úspešnosti projektu s názvom „Vybudovanie kamerového a bezpečnostného systému v obci Korňa“ sa v dnešnej dobe môžeme cítiť bezpečne aj u nás v obci.

Máme vybudovaný fungujúci kamerový systém, ktorý monitoruje denne 24 hodín dianie vo vopred vytypovaných lokalitách. Vzhľadom na finančné prostriedky sú prioritne pokryté lokality u obecného úradu, základnej školy, okolie cintorína a ihrísk– či už detského ihriska, cvičiska pre hasičov i priestorov TJ... Tento systém má pôsobiť najmä preventívne, aby sme predchádzali nežiadúcemu a nespoločenskému správaniu sa v obci a tým zabránili vzniku možných priestupkov.

Veríme, že bezpečnostný a kamerový systému bude ďalším prínosom, ktorý zvýši životnú úroveň v našej obci.

       Prevencia kriminality