Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Korňa v súlade s $ 9a ods. 9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Korňa a na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Korňa č. /2019 zo dňa 29. 03. 2019 zverejňuje zámer na prenájom voľných nebytových priestorov vo vlastníctve obce formou priameho prenájmu: