TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

ZUŠ rozširuje ponuku štúdia na elokovanom pracovisku v Korni opätovným zriadením hudobného odboru.

Ponúkame štúdium nástrojov (individuálne vyučovanie):
Akordeón (Blanka Čurajová)
Gitara (Miroslav Hrtús)
Heligónka (Miroslav Hrtús)
Klavír (Miroslav Hrtús)
Zobcová flauta (Blanka Čurajová)

Skupinové vyučovanie Hudobnej náuky bude prebiehať v Korni. Štúdium v 1. ročníku je vhodné pre žiakov 2. ročníka ZŠ a starších. Pre žiakov Materskej školy a 1. (príp. 2.) ročníka je možné absolvovať Prípravné štúdium (Skupinové vyučovanie v Korni - podľa záujmu) - kde žiaci získajú základné vedomosti a zručnosti potrebné na ďalšie štúdium hry na hud. nástrojoch.

Srničková
riaditeľka ZŠ Korňa