Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

oznam

 

Obec Korňa na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Korňa č. 683/2022 zo dňa 11.8.2022 vyhlasuje výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Korňa na deň 21.10.2022 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

Uchádzač musí spĺňať  na funkciu hlavného kontrolóra:

Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

Prihláška musí obsahovať:

 • meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (§ 10 ods.4 písm. a) č. 330/2007 Z. z. zákona o registri trestov)
 • overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
 • žiadosť s profesijným životopisom, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia
 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve

 

Ďalšie predpoklady:

 • prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej alebo kontrolnej činnosti min. 3 roky
 • znalosť právnych predpisov rozpočtových, príspevkových organizácií, hospodárenia obce, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, o sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov
 • bezúhonnosť
 • ovládanie PC

Všeobecné podmienky:

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov
 • v zmysle § 18 a ods. 6. zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení určuje obecné zastupiteľstvo pracovný pomer na kratší pracovný čas s úväzkom 10 h týždenne (26,7,%) s predpokladaným dňom nástupu 16.12.2022
 • funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie starostu obce, poslanca obecného zastupiteľstva, iného zamestnanca obce a s funkciou podľa osobitného zákona.

Termín podania prihlášky:

 • Uchádzač prihlášku spolu s prílohami zašle poštou alebo doručí osobne od 9.9.2022 do 7.10.2022 do 12:00 na adresu: Obec Korňa, Korňa 517, 023 21  Korňa v zalepenej obálke, obálka musí byť označená:

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“

 • Uchádzač, ktorý splní podmienky na výkon funkcie hlavného kontrolóra a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18 a, ods. 2. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Korňa dňa 21.10.2022.

V Korni, dňa 28.7.2022

                                                                                    ____________________________

                                                                                       Ing. Marianna Bebčáková

                                                                                                starostka obce

Výberové_konanie_Kontrolór_obce_Korňa.pdf461.73 KB