Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

msRiaditeľka Materskej školy Korňa oznamuje, že na základe § 59 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v platnom znení sa žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy Korňa 720 v školskom roku 2022/2023 podáva formou zápisu, ktorý sa uskutočníod 2. mája do 6. mája 2022 v čase od 12.00 do 16.00 hod.

Pri zápise sa materská škola Korňa  riadi aktuálne účinnými vyhláškami ÚVZ SR o opatreniach proti šíreniu covid-19.

Všeobecné podmienky zápisu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

1. Zápis sa uskutoční v súlade s § 28a, 28b, 59 a 59a školského zákona.

2. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonného zástupcu, ktorej súčasťou je potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa a o jeho povinnom očkovaní. Prihlášky k zápisu dieťaťa do MŠ Korňa si môžete prísť prevziať do MŠ v čase od 8,00 hod do 12,00 hod, poprípade si ju môžete stiahnuť z našej webovej stránky  MŠ Korňa . Potvrdenú a vypísanú prihlášku je potrebné priniesť riaditeľke materskej školy .

 Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, k žiadosti sa prikladá aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

3. Pre dieťa, ktoré k 31.8.2022 dovŕši vek 5 rokov, je predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/23 povinné. Tieto deti sa prijímajú do MŠ prednostne.

4. Ak dieťaťa k 31.8.2022 dovŕši šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, riaditeľka MŠ rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

5. Dieťa sa prijíma do materskej školy na základe písomného rozhodnutia riaditeľky školy, ktoré vydá do 30. júna. Na rozhodovanie o prijatí do školy sa vzťahuje zákon č. 71/1967 o správnom konaní.

Ďalšie podrobnosti Usmernenie k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2022/2023 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)