Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Logo SODBSČÍTANIE OBYVATEĽOV od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

Štatistický úrad Slovenskej republiky oznamuje, že aj napriek mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky sa elektronické samosčítanie obyvateľov alebo ich sčítanie pomocou inej osoby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti  realizuje od 15.2.2021 do 31.3.2021.

Elektronické samosčítanie v období pandémie je najbezpečnejšie, z toho dôvodu sa kladie dôraz na sčítanie obyvateľov, ktorí sa nemôžu elektronicky sčítať sami, môžu sa sčítať s pomocou inej osoby, najmä blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej bytovej domácnosti, pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia vyplnením formulára na www.scitanie.sk.

Vláda SR dňa 20.01.2021 rozhodla o zmene zákona o sčítaní z dôvodu závažnej epidemiologickej situácie spôsobenej pretrvávajúcim šírením COVID-19. Asistované sčítanie sa bude realizovať od 1.4.2021 do 31.10.2021, aby si povinnosť sčítať sa mohli splniť aj obyvatelia, ktorí sa nemôžu sčítať elektronicky sami, ani s pomocou blízkej osoby alebo osoby žijúcej s obyvateľom v jednej domácnosti (napr. seniori, imobilní, zdravotne postihnutí, digitálne vylúčení a pod.).

Asistované sčítanie, tzn. Sčítanie obyvateľov pomocou stacionárnych asistentov sčítania v kontaktných miestach a zariadeniach, alebo pomocou mobilných asistentov sčítania v mieste bydliska obyvateľa sa v zákonom stanovenej dobe sčítania nerealizuje. Asistované sčítanie sa uskutoční najneskôr do 31.10.2021, kedy sa realizuje asistované sčítanie buď na celom území SR alebo v územnom obvode príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva rozhodne predseda ŠÚ SR na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva.
Bližšie informácie: kontaktná osoba obce - Daniela Neherová, tel. 041/4356214

Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú všetky údaje, ktoré obyvateľ vyplní, alebo poskytne je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.
V praxi to znamená, že ak sa narodí dieťa po polnoci 1. januára nesčítava sa.

Povinnou osobou, čiže osobou, ktorá vypĺňa pre sčítanie obyvateľov sčítací formulár, je obyvateľ, o ktorom sa údaje zisťujú, zákonný zástupca obyvateľa a zriaďovateľ alebo zakladateľ zariadenia, ak takej osoby niet, štatutárny orgán zariadenia.