Zasadnutia OZ

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Dofinancovanie rekonštrukcie miestnych komunikácií
3./ Diskusia
4./ Návrh na uznesenie
5./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 28. 05. 2010
3./ Správy o činnosti komisií OZ
4./ Rôzne
5./ Diskusia
6./ Návrh na uznesenie
7./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 30. 04. 2010
3./ Rôzne
4./ Diskusia
5./ Návrh na uznesenie
6./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 26. 03. 2010
3./ Hospodárenie obce za 1. štvrťrok 2010
4./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 1. štvrťrok 2010
5./ Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 1. štvrťrok 2010
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 26.02 a 09. 03. 2010
3./ Rôzne
4./ Diskusia
5./ Návrh na uznesenie
6./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Dofinancovania projektu dostavby ZŠ Korňa
3./ Žiadosť DHZ Korňa o predfinancovanie projektu cezhraničnej spolupráce SR-ČR
4./ Diskusia
5./ Návrh na uznesenie
6./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 29. 01. 2010 a 06. 02. 2010
3./ Inventarizácia majetku obce, ZŠ a ŠKD, MŠ a ŠJ Korňa k 31.12.2009
4./ Hospodárenie obce za rok 2009
5./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za rok 2009
6./ Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za rok 2009
7./ Plány práce komisií OZ na rok 2010
8./ Správa o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2009
9./ Správa o činnosti DHZ Korňa za rok 2009
10./ Rôzne
11./ Diskusia
12./ Návrh na uznesenie
13./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Prehodnotenie dofinancovania dostavby ZŠ Korňa
3./ Diskusia
4./ Návrh na uznesenie
5./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 18. 12. 2009
3./ Výkon samosprávy obce za rok 2009
4./ Rôzne
5./ Diskusia
6./ Návrh na uznesenie
7./ Záver