Zberný dvor

Obec Korňa, tým, že je súčasťou systému ENVI-PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu prispela v roku 2018 k celkovej úspore produkcie skleníkových plynov takmer 60 mil. kg CO2. Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by 5480-krát obišlo zemeguľu.