Zasadnutia OZ

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesenia prijatého na zasadnutí OZ dňa 22.12.2010
3./ Výkon samosprávy obce za rok 2010
4. / Inventarizácia majetku obce, ZŠ a ŠKD, MŠ a ŠJ Korňa k 31.12.2010
5./ Rozpočet obce Korňa na rok 2011 - 2013
6./ Rozpočet ZŠ a ŠKD Korňa na rok 2011 - 2013
7./ Rozpočet MŠ a ŠJ Korňa na rok 2011 - 2013
8./ Plány práce komisií OZ na rok 2010
9./ Správa o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2010
10./ Správa o činnosti DHZ Korňa za rok 2010
11./ Rôzne
12./ Diskusia
13./ Návrh na uznesenie
14./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Určenie zapisovateľa overovateľov zápisnice
3./ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce
4./ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
5./ Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
6./ Príhovor novozvoleného starostu obce
7./ Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
8./ Voľba zástupcu starostu
9./ Návrh na zriadenie obecnej rady a voľba jej členov, návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov, prípadne ďalších členov komisií
10./ Schválenie platu starostu obce
11./ Rôzne
12./ Diskusia
13./ Schválenie uznesenia
14./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 29. 10. 2010
3./ Schválenie inventarizačných komisií pre vykonanie inventarizácie majetku obce k 31. 12. 2010
4./ Rôzne
5./ Diskusia
6./ Návrh na uznesenie
7./ Záver

Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 3
Počet voličov zapísaných v zozname voličov 1747
Počet voličov, ktorým boli vydané úradné obálky 1126
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva 1071
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce Korňa 1099

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 24. 09. 2010
3./ Hospodárenie obce za 3. štvrťrok 2010
4./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2010
5./ Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 3. štvrťrok 2010
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 30. 07. 2010
3./ Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Korňa
4./ Rôzne
5./ Diskusia
6./ Návrh na uznesenie
7./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 25. 06. 2010 a 29.06. 2010
3./ Hospodárenie obce za 1. polrok 2010
4./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 1. polrok 2010
5./ Hospodárenie MŠ a ŠJ Korňa za 1. polrok 2010
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver