Zasadnutia OZ

V zmysle zákona NR SR č. 73/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 30f ods. 3 podľa bodu a) (vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie) sa dňa 29.04.2020 (streda) v čase od 8,00 do 12,00 h. uskutoční hlasovanie obecného zastupiteľstva obce Korňa prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím emailových adries poslancov o nasledovných návrhoch uznesení:

Obec Korňa oznamuje zmenu termínu konania zasadnutia OZ. Zasadnutie OZ sa presúva zo dňa 31. 01. 2020 na deň 07. 02. 2020 (piatok).

Pozvánka_na_zasadnutie_OZ_dňa_31.01.2020.pdf210.29 KB