Zasadnutia OZ

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 31. 10. 2008 a 08. 11. 2008
3./ Rôzne
4./ Diskusia
5./ Návrh na uznesenie
6./ Záver

Program zasadnutia:
1./ Otvorenie
2./ VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2009
3./ Vydanie záväzného stanoviska k umiestneniu stavby: „Rímskokatolícky kostol Panny Márie – pútnické miesto na hore Živčáková“
4./ Rôzne
5./ Diskusia
6./ Návrh na uznesenie
7./ Záver

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 26. 09. 2008
3. Hospodárenie obce Korňa za 3. štvrťrok 2008
4. Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 3. štvrťrok 2008
5. Hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za 3. štvrťrok 2008
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

Program zasadnutia:
1. Otvorenie zasadnutia OZ
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 22. 08. 2008
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Návrh na uznesenie
6. Záver

Program zasadnutia:
1. Zahájenie zasadnutia OZ
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 25. 07. 2008
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Návrh na uznesenie
6. Záver

Program zasadnutia:
1. Zahájenie zasadnutia OZ
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 27.06. 2008
3. Hospodárenie obce za 1. polrok 2008
4. Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 1. polrok 2008
5. Hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za 1. polrok 2008
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

Program zasadnutia:
1. Zahájenie zasadnutia OZ
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 30. 05. 2008
3. Činnosť komisií OZ
4. Správa o činnosti TJ Kysučan Korňa za rok 2007
5. Správa o činnosti DHZ Korňa za rok 2007
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

Program zasadnutia:
1. Zahájenie zasadnutia OZ
2. Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 02. 05. 2008
3. Rôzne
4. Diskusia
5. Návrh na uznesenie
6. Záver

Dochádzka poslancov:
Z počtu poslancov OZ 9 boli prítomní všetci.

Program zasadnutia:
1./ Zahájenie zasadnutia OZ
2./ Kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí OZ dňa 28. 03. 2008
3./ Hospodárenie obce za 1. štvrťrok 2008
4./ Hospodárenie ZŠ a ŠKD Korňa za 1. štvrťrok 2008
5./ Hospodárenie MŠ so ŠJ Korňa za 1. štvrťrok 2008
6./ Rôzne
7./ Diskusia
8./ Návrh na uznesenie
9./ Záver