Všeobecne záväzné nariadenia

Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

pdfVZN_odpady_2013.pdf178.62 KB

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2012.

pdfVZNdane2012.pdf169.32 KB

Opravený návrh VZN na rok 2012.

pdfVZN2012opravene.pdf186.75 KB

 • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  pdfVZNdane2011.pdf192.15 KB
 • Všeobecné záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnym odpadom na území Obce Korňa
  pdfVZNodpady2011.pdf177.73 KB
 • Všeobecné záväzné nariadenie Obce Korňa o prevádzke domu smútku a cintorína
  pdfVZNcintorin2011.pdf172.27 KB
 • Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Korňa
  pdfVZNopatera2011.pdf184.67 KB
 • Všeobecné záväzné nariadenie o podmienkach držania psov v obci Korňa
  pdfVZNpsy2011.pdf402.93 KB