Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie o niektorých podmienkach držania psov v obci Korňa.

Obec Korňa podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 ods. 6, § 4 ods. 5, § 5 ods. 1 § 6 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) o niektorých podmienkach držania psov v obci Korňa.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Korňa o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách obce Korňa.

Obecné zastupiteľstvo obce Korňa vo veciach plnenia úloh štátnej správy v zmysle ustanovenia § 6 ods.2 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov, § 16 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení.