Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Korňa.

Obec Korňa na základe § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. b) a c) zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 442/2002 Z. z.“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Korňa.

Všeobecne záväzné nariadenie o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Korňa.

Obec Korňa podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. i), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov, a v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Korňa.