Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

pdfVZN_odpady_2013.pdf178.62 KB