Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2012.

pdfVZNdane2012.pdf169.32 KB