Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

pdfVZN_odpady_2011.pdf191.94 KB