Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Korňa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2010.

pdfvzn2010navrh.pdf144.04 KB