Obec Korňa, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky v použitom postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou (podľa § 117 tohto zákona) súvisiacim s predmetom zákazky: Dodanie drevených peletiek na vykurovanie budovy OÚ Korňa.

V prípade, že budete reagovať na uvedenú výzvu riaďte sa pokynmi výzvy na predloženie ponuky uvedených v prílohe predmetnej výzvy.

Výzva_na_predkladanie_ponúk_-_Dodanie_drevených_peletiek_na_vykurovanie_budovy_OU_Korňa.pdf142.29 KB

Prílohy:

Príloha_č.1_a_Čestné_vyhlásenie_FO_1.docx

Príloha_č.1_b_Čestné_vyhlásenie_PO_1.docx

Príloha_č.2_Identifikačné_údaje_uchádzača_.docx

Príloha_č.3_Návrh_na_plnenie_kritéríí.docx

Príloha_č.4_Návrh_Kúpnej_zmluvy.docx

Vyhodnotenie ponúk:

Informácia_o_výsledku.pdf