Obec Korňa, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zastúpení poverenej osoby Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky v použitom postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou (podľa § 117 tohto zákona) súvisiacim s  predmetom zákazky: WIFI4EU v obci Korňa.

Vyzva_na_predkladanie_ponuk.pdf874.63 KB

Prílohy:

Príloha_č._1_a_Čestné_vyhlásenie_FO.docx

Príloha_č._1_b_Čestné_vyhlásenie_PO.docx

Príloha_č._2_Identifikačné_údaje.docx

Príloha_č._3_a_Návrh_cenovej_ponuky_-_platca_DPH.xls

Príloha_č._3_b_Návrh_cenovej_ponuky_-_neplatca_DPH.xls

Príloha_č._4_Opis_predmetu_zákazky.pdf

Príloha_č._5_Návrh_zmluvy.docx

Vyhodnotenie ponúk:

Informácia_o_výsledku_VO.pdf1.08 MB

Späť