Obec Korňa, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky v použitom postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou (podľa § 117 tohto zákona) súvisiacim s predmetom zákazky: Výstavba infotabulí a altánku pri ropnom prameni.

Výzva_na_predloženie_ponuky.pdf

 
Prílohy:

Príloha_č.1_a_Čestné_vyhlásenie_FO.DOCX

Príloha_č.1_b_Čestné_vyhlásenie_PO.DOCX

Príloha_č.2_Výkaz_výmer.xls

Príloha_č.3_a_Návrh_cenovej_ponuky_-_neplatca_DPH.docx

Príloha_č.3_b_Návrh_cenovej_ponuky_-_platca_DPH.DOCX

Príloha_č.4_Návrh_zmluvy_o_dielo.docx

Príloha_č.5_Sprievodná_správa.pdf

Príloha_č.6_Situácia.pdf

Príloha_č.7_Archit.-st.riešenie_Infotabule.pdf

Príloha_č.8_Architekt.-st.riešenie_Altánok.pdf

Vyhodnotenie ponúk:

Informácia_o_výsledku_verejného_obstarávania.pdf

 

Späť