Obec Korňa, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky v použitom postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou (podľa § 117 tohto zákona) súvisiacim s  predmetom zákazky: Prístavba hasičskej zbrojnice.

Výzva_na_predkladanie_ponúk.pdf375.91 KB

Prílohy:

Príloha_č.1_a_Čestné_vyhlásenie_FO.docx

Príloha_č.1_b_Čestné_vyhlásenie_PO.docx

Príloha_č.2_Výkaz_výmer.xls

Príloha_č.3_a_Návrh_cenovej_ponuky_-_platca_DPH.docx

Príloha_č.3_b_Návrh_cenovej_ponuky_-_neplatca_DPH.docx

Príloha_č.4_Sprievodná_správa_-_architektúra.pdf111.04 KB

Príloha_č.5_Súhrnná_technická_správa_-_architektúra.pdf137.70 KB

Príloha_č.6_Celková_situácia_-_architektúra.pdf34.91 KB

Príloha_č.7_Pôdorys_1._NP_-_architektúra.pdf141.30 KB

Príloha_č.8_Rez_A-A_-_architektúra.pdf127.85 KB

Príloha_č.9_Pohľady_-_architektúra.pdf17.36 KB

Príloha_č.10_Sprievodná_technická_správa_-_elektroinštalácia.pdf503.75 KB

Príloha_č.11_Pôdorys_prístavby_-_elektroinštalácia.pdf93.25 KB

Príloha_č.12_Pôdorys_strechy_-_elektroinštalácia.pdf51.25 KB

Príloha_č.13_Schéma_rozvádzača_RP_-_elektroinštalácia.pdf54.45 KB

Príloha_č.14_Protipožiarna_bezpečnosť_stavby_-_požiarna_ochrana.pdf1.23 MB

Príloha_č.15_Legenda_-_požiarna_ochrana.pdf187.78 KB

Príloha_č.16_Pôdorys_I.NP_-_požiarna_ochrana.pdf253.67 KB

Príloha_č.17_Rez_-_požiarna_ochrana.pdf254.88 KB

Príloha_č.18_Návrh_zmluvy_o_dielo.docx

Výsledky vyhodnotenia:

Informácia_o_výsledku_vyhodnotenia_ponúk.pdf440.48 KB

Späť