Obec Korňa, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky v použitom postupe zadávania podlimitnej zákazky podľa ustanovení § 112 a nasl. podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska súvisiacej s predmetom zákazky: Bytový dom 2 x 18 b. j. + TV.

Súťažné_podklady.pdf912.60 KB

Prílohy:

Príloha_č._1__Technická_správa__architektonická_štúdia.pdf1.01 MB

Príloha_č._2__Výkresy__architektonická_štúdia.pdf7.70 MB

Návrh_uchádzača_na_plnenie_kritéria_na_hodnotenie_ponúk.doc

JED.doc

Návrh_zmluvy_o_dielo.doc

Späť