Obec Korňa, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky v použitom postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou (podľa § 117 tohto zákona) súvisiacim s  predmetom zákazky: Čierny ekohrášok na vykurovanie bytovky Korňa č. 637.

Výzva_na_predkladanie_ponúk_Čierny_ekohrášok.pdf

Prílohy:

Príloha_č.1_a_Čestné_vyhlásenie_FO.docx

Príloha_č.1_b_Čestné_vyhlásenie_PO.docx

Príloha_č.2_Identifikačné_údaje_uchádzača.docx

Príloha_č.3_Návrh_na_plnenie_kritéríí.docx

Príloha_č.4_Kúpna zmluva.docx