Obec Korňa, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zastúpení poverenej osoby Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky v použitom postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou (podľa § 117 tohto zákona) súvisiacim s  predmetom zákazky: Most - Základná škola Korňa.

Výzva_na_predloženie_ponuky.pdf555.76 KB

 Prílohy:

Príloha_č.1_a_Čestné_vyhlásenie_FO.docx

Príloha_č.1_b_Čestné_vyhlásenie_PO.docx

Príloha_č.2_Výkaz_výmer.xlsx

Príloha_č.3_A.Sprievodná_správa_a_B.Súhrnná_technická_správa.pdf2.96 MB

Priloha_č.4_Technická_sprava.pdf469.62 KB

Priloha_č.5_Situacia.pdf463.23 KB

Priloha_č.6_Statický_výpočet.pdf2.02 MB

Príloha_č.7_Návrh_zmluvy_o_dielo.docx

 

Výsledky vyhodnotenia:

Informácia_o_výsledku_vyhodnotenia_ponúk.pdf

Späť