Obec Korňa, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zastúpení poverenej osoby Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky v použitom postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou (podľa § 117 tohto zákona) súvisiacim s  predmetom zákazky: Most - Základná škola Korňa.

Most_-_ZŠ_Korňa_-_Výzva_na_predkladanie_ponúk.pdf4.47 MB

Prílohy:

Most_-_ZŠ_Korňa_-Priloha_1_Výzvy_-_Sprievodna_sprava_most_korna.pdf734.61 KB

Most_-_ZŠ_Korňa_-Priloha_1_Výzvy_-_Technicka_sprava_most_Korna.pdf480.56 KB

Most_-_ZŠ_Korňa_-Priloha_2_Výzvy_-_situacia.pdf133.84 KB

Most_-_ZŠ_Korňa_-Priloha_2_Výzvy_-_Statický_výpočet_v20.pdf2.02 MB

Most_-_ZŠ_Korňa_-Príloha_2_Výzvy_-_výkaz_výmer.xlsx134.44 KB

Most_-_ZŠ_Korňa_-Priloha_3_Výzvy_-_návrh_uchádzača_na_plnenie_kritérií.docx17.17 KB

Most_-_ZŠ_Korňa_-Priloha_4_Výzvy_-_návrh_ZOD.docx46.67 KB

Späť