Obec Korňa, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zastúpení poverenej osoby Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky v použitom postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou (podľa § 117 tohto zákona) súvisiacim s  predmetom zákazky: Rekonštrukcia elektroinštalácie.

Výzva_na_predkladanie_ponúk_Rekonštrukcia_elektroinštalácie.pdf1.48 MB

Prílohy:

Príloha_č.1_a_Čestné_vyhlásenie_FO.docx18.73 KB

Príloha_č.1_b_Čestné_vyhlásenie_PO.docx19.98 KB

Príloha_č.2_Výkaz_výmer.xls62.50 KB

Príloha_č.3_Silové_rozvody_-_Pôdorys_1.PP.pdf153.90 KB

Príloha_č.4_Silové_rozvody_-_Pôdorys_1.NP.pdf260.27 KB

Príloha_č.5_Silové_rozvody_-_Pôdorys_2.NP.pdf248.89 KB

Príloha_č.6_Slaboprúdové_rozvody_-_Pôdorys_1.NP.pdf147.04 KB

Príloha_č.7_Slaboprúdové_rozvody_-_Pôdorys_2.NP.pdf134.39 KB

Príloha_č.8_Rozvádzač_RP1.pdf259.79 KB

Príloha_č.9_Rozvádzač_RP1.1.pdf273.30 KB

Príloha_č.10_Rozvádzač_R1.2_R1.3.pdf232.70 KB

Príloha_č.11_Rozvádzač_R1.1.pdf233.50 KB

Príloha_č.12_Rozvádzač_R1.4.pdf282.96 KB

Príloha_č.13_Rozvádzač_HRP.pdf273.51 KB

Príloha_č.14_Rozvádzač_HR.pdf383.93 KB

Príloha_č.15_Rozvádzač_R2.1.pdf388.37 KB

Príloha_č.16_Rozvádzač_RE__SR.pdf121.31 KB

Príloha_č.17_Celková_schéma_napájania.pdf132.97 KB

Príloha_č.18_Technická_správa.pdf333.08 KB

Príloha_č.19_Návrh_zmluvy_o_dielo.pdf269.60 KB

Výsledky vyhodnotenia ponúk:

Informácia_o_výsledku_vyhodnotenia_ponúk_RE.pdf542.97 KB

Späť