Obec Korňa, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zastúpení poverenej osoby Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky v použitom postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou (podľa § 117 tohto zákona) súvisiacim s  predmetom zákazky: Odstránenie havarijného stavu požiarom zasiahnutej konštrukcie.

Výzva_na_predkladanie_ponúk_Odstránenie_havarijného_stavu.pdf1.23 MB

 Prílohy:

Príloha_č.1_a_Čestné_vyhlásenie_FO.pdf29.46 KB

Príloha_č.1_b_Čestné_vyhlásenie_PO.pdf35.97 KB

Príloha_č.2_Výkaz_výmer.pdf42.53 KB

Príloha_č.3_Technická_správa_-_statika.pdf156.73 KB

Príloha_č.4_Výkres_sanovaných_konštrukcii_krovu.pdf3.97 MB

Príloha_č.5_Výkres_nových_konštrukcii_krovu.pdf2.65 MB

Príloha_č.6_Výkres_prvkov_krovu.pdf86.31 KB

Príloha_č.7_Návrh_zmluvy_o_dielo.pdf85.29 KB

Príloha_č.8_Pôdorys_strechy-D1.pdf135.10 KB

Výsledok vyhodnotenia ponúk:

Informácia_o_výsledku_vyhodnotenia_ponúk_OHS.pdf539.11 KB

Referenčný_list.pdf295.16 KB

Späť