Obec Korňa, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zastúpení poverenej osoby Vás týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (podľa § 117 tohto zákona) s predmetom zákazky: Dodanie drevených peletiek na vykurovanie budovy OÚ Korňa.

 V prípade, že budete reagovať na uvedenú výzvu riaďte sa pokynmi výzvy na predloženie ponuky uvedených v prílohe predmetnej výzvy. 

Výzva_na_predloženie_ponuky.pdf569.35 KB569.35 KB

Prílohy:

Príloha_č.1_a_Čestné_vyhlásenie_FO_1.docx

Príloha_č.1_b_Čestné_vyhlásenie_PO_1.docx

Príloha_č.2_Identifikačné_údaje_uchádzača_.docx

Príloha_č.3a_Návrh_na_plnenie_kritéríí_neplatca_DPH.docx

Príloha_č.3b_Návrh_na_plnenie_kritéríí_platca_DPH.docx

Príloha_č.4_Návrh_Kúpnej_zmluvy.docx

Vyhodnotenie ponúk:

Informácia_o_výsledku_verejného_obstarávania.pdf95.33 KB