Obec Korňa, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zastúpení poverenej osoby Vás týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (podľa § 117 tohto zákona) s predmetom zákazky: Oprava miestnej komunikácie do osady u Durajčíka.

 V prípade, že budete reagovať na uvedenú výzvu riaďte sa pokynmi výzvy na predloženie ponuky uvedených v prílohe predmetnej výzvy. 

Výzva_na_predloženie_ponuky.pdf373.99 KB

Prílohy:

Príloha_č._1_Čestné_vyhlásenie_FO.docx

Príloha_č._2_Čestné_vyhlásenie_PO.docx

Príloha_č._3_Návrh_cenovej_ponuky_-_neplatca_DPH.docx

Príloha_č._4_Návrh_cenovej_ponuky_-_platca_DPH.docx

Príloha_č._5_Výkaz_výmer.xls

Príloha_č._6_Návrh_zmluvy_o_dielo.doc

Príloha_č._7_Situácia.pdf1.37 MB1.37 MB

Výsledky vyhodnotenia ponúk:

Informácia_o_výsledku_vyhodnotenia_ponúk.pdf436.21 KB