Obec Korňa, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zastúpení poverenej osoby Vás týmto vyzýva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce v zmysle zákona o verejnom obstarávaní (podľa § 117 tohto zákona) s predmetom zákazky: Výstavba včelína a altánku Korňa.

V prípade, že budete reagovať na uvedenú výzvu riaďte sa pokynmi výzvy na predloženie ponuky uvedených v prílohe predmetnej výzvy. 

Výzva_na_predloženie_ponuky.pdf100.40 KB100.40 KB

Prílohy:

Príloha_č.1_a_Čestné_vyhlásenie_FO.DOCX

Príloha_č.1_b_Čestné_vyhlásenie_PO.DOCX

Príloha_č.2_a_Návrh_cenovej_ponuky_-_neplatca_DPH.DOCX

Príloha_č.2_b_Návrh_cenovej_ponuky_-_platca_DPH.DOCX

Príloha_č.3_a_Výkaz_výmer_včelín.xls

Príloha_č.3_b_Výkaz_výmer_altán.xls

Príloha_č.4_Návrh_zmluvy_o_dielo.docx

Príloha_č.5_a_Sprievodná_správa_včelín.pdf

Príloha_č.5_b_Sprievodná_správa_altán.pdf

Príloha_č.6_a_Situácia_včelín.pdf

Príloha_č.6_b_Situácia_altán.pdf

Príloha_č.7_a_Pôdorys_1NP_včelín.pdf

Príloha_č.7_b_Pôdorys_1NP_atlán.pdf

Príloha_č.8_a_Pôdorys_krovu_včelín.pdf

Príloha_č.8_b_Pôdorys_krovu_altán.pdf

Príloha_č.9_a_Rez_včelín.pdf

Príloha_č.9_b_Rez_altán.pdf

Príloha_č.10_a_Pohľady_včelín.pdf

Príloha_č.10_b_Pohľady_altán.pdf

Vyhodnotenie ponúk:

Informácia_o_výsledku_verejného_obstarávania.pdf89.40 KB89.40 KB