Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Všeobecné záväzné nariadenie obce Korňa o prevádzke domu smútku a cintorína

Obecné zastupiteľstvo v Korni podľa § 4 odst.3 a § 6 zákona 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z.o pohrebníctve vydáva pre územie obce Korňa toto všeobecné záväzné nariadenie.

§ 1 Úvodné ustanovenia

Úcta k pamiatke zosnulých, k ich pozostalým a spoločenské poslanie cintorínov a domov smútku, ako verejných zdravotno-technických zariadení určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú, aby ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné predpisy.


§ 2 Rozsah platnosti

Toto všeobecné záväzné nariadenie sa vzťahuje na dom smútku a cintorín, ktoré sú v správe obce Korňa.


§3 Správa domu smútku a cintorína

Správu domu smútku a cintorína vykonáva obec Korňa prostredníctvom administratívnej pracovníčky Obecného úradu v Korni.

Správca domu smútku a cintorína je povinný:

1/ starať sa o poriadok v dome smútku a cintorína
2/ otvárať a zatvárať podľa potreby dom smútku a bránu cintorína
3/ sprístupniť pozostalým dom smútku k vykonaniu pobožnosti alebo občianskemu vzdaniu úcty pred samotným aktom pohrebu
4/ zodpovedá za funkčnosť mraziaceho boxu, elektrického osvetlenia
5/ vykonáva bežnú údržbu vnútorných priestorov a okolia domu smútku
6/ vykonáva bežnú údržbu cintorína spočívajúcu v letnom období v zametaní chodníkov, okolie kontajneru a v zimnom období v odhadzovaní snehu z chodníkov
7/ zodpovedá za pridelených zamestnancov pri vykášaní cintorína, jeho letnej údržbe a zimnej údržbe
8/ dozerá na výkop hrobov, úpravu okolia hrobov ako i samotný úkon uloženia telesných pozostatkov do hrobu na základe dojednania s pozostalými
9/ vymeriava miesto hrobov v súlade s týmto VZN
10/ na požiadanie pozostalých zabezpečuje ozvučenie domu smútku, resp. reprodukovanú hudbu
11/ dozerá na pohyb dopravných prostriedkov na cintoríne
12/ dbá na to, aby sa odpad vznikajúci na cintoríne likvidoval v súlade s týmto VZN a aby na cintoríne nevznikali divoké skládky
13/ obsluhuje vývesnú skrinku oznamujúcu úmrtie spoluobčana, deň a miesto pohrebu
14/ vyberá poplatky od občanov za aktuálne služby na cintoríne - použitie mraziaceho boxu, použitie elektrickej energie, ozvučenie domu smútku

Administratívny zamestnanec Obecného úradu

1/ vedie evidenciu hrobov na cintoríne
2/ uzatvára nájomné zmluvy na prenájom hrobových miest
3/ vyberá poplatky za prenájom hrobových miest
4/ zúčtuje poplatky vybrané správcom cintorína
5/ upozorňuje pozostalých a rodinných príslušníkov u tých hrobov, ktoré narušujú dôstojnosť cintorína na odstránenie závad /stárnuce náhrobky, rozpad betónových rámov, kosenie buriny a pod/
6/ spolupracuje s obecnou kronikárkou pri kronikárskej činnosti súvisiacej s vyhľadávaním dôležitých osobností obce
7/ zodpovedá za majetkoprávne náležitosti na cintoríne
8/ stará sa o dôstojnosť tých hrobov, ktoré nemajú v obci pozostalých a ide o hroby širšieho kultúrneho a spoločenského významu /tieto hroby určí obecný úrad/


§ 4
Pochovávanie

A/ Mŕtvi sa dočasne ukladajú v dome smútku, ktorý slúži zároveň ako i priestor na výkon občianskych ako i cirkevných obradov.
B/ Telo osoby zomretej mimo zdravotníckeho zariadenia musí byť premiestnené do domu smútku najneskôr do ôsmich hodín po prehliadke, ak v tej istej lehote nebolo umiestnené v obdobnom zariadení pre dočasné uloženie mŕtvych v krematóriu, na cintoríne alebo prevezené na pitvu. Do ôsmich hodín sa nepočíta čas medzi 22,00 a 6,00 hodinou.
C/ Prevoz mŕtveho zabezpečí obstarávateľ pohrebu.
D/ Zosnulý musí byť pochovaný spravidla do 96 hodín, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak bola vykonaná pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve, ak ide o súdnu pitvu, možno mŕtveho pochovať len so súhlasom prokurátora alebo vyšetrovateľa. Pred pohrebom treba preukázať, že bola na matrike v Korni podaná správa o výsledku prehliadky, pitvy.
E/ Ak nikto pohreb nezabezpečil, je povinný tak urobiť príslušný obecný úrad v obvode, ktorého došlo k úmrtiu, našlo sa telo alebo bolo telo mŕtveho vyložené z dopravného prostriedku.
F/ O tom, na ktorom mieste má byť podľa plánu pochované telo zosnulého, rozhoduje správca cintorína po dohode s pozostalými.


§ 5
Druhy pohrebov

1/ Pochováva sa uložením do zeme, alebo spopolnením, ak dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje iný druh pohrebu, na ktorý dal súhlas okresný hygienik.
2/ Výnimočne možno uložiť rakvu s telom mŕtveho do hrobky vybudovanej so súhlasom správcu cintorína.
3/ Rakvy, v ktorých sa mŕtvi pochovávajú, musia byť dôkladne utesnené. Ak to vyžadujú klimatické podmienky, na dne rakvy musí byť tesniaca vložka, prípadne vrstva absorbčnej vložky.
4/ Mŕtvi sa ukladajú do zeme na cintorínoch. Uloženie mimo cintorína môže povoliť príslušný obecný úrad len z dôvodov hodných osobitného zreteľa so súhlasom okresného hygienika.
5/ Ak bol učený pohreb spopolnením, spopolnené ostatky musia byť uložené na vyhradenom mieste cintorína podľa želania mŕtveho, alebo obstarávateľa pohrebu v urne, voľným zmiešaním so zemou, rozptylom, vsypom alebo zakopaním do hrobu, uložením do hrobky alebo trvalým pripevnením na hrob vo zvláštnej skrinke.
6/ Spopolnenie možno vykonávať len s povolením príslušného obecného úradu, v obvode ktorého osoba zomrela, alebo sa našlo telo mŕtveho, prípadne bolo vyložené z dopravného prostriedku.
7/ Spopolnenie mŕtvych sa smie vykonávať len v krematóriach.
8/ Ak sú splnené všetky predpísané podmienky pohrebu, ktoré si mŕtvy zvolil, treba podľa možnosti jeho prianiu vyhovieť. Ak mŕtvy neurčil druh pohrebu, určí ho ten, kto pohreb obstaráva.


§ 6
Pohrebná služba

1/ Pohrebné služby na cintoríne vykonáva:
  a/ obec
  b/ súkromná pohrebná služba
  c/ obstarávateľ pohrebu

2/ Ten kto vykonáva pohrebnú službu je povinný kompletne zabezpečiť výkop hrobu, uloženie mŕtveho do hrobu, zahrnutie hrobu a úpravu hrobu.


§ 7 Prepožičanie miesta pre hrob alebo urnu

1/ Správa cintorína po dohode s okresným hygienikom rozdelí cintorín na jednotlivé časti a určí ich úpravu. V jednotlivých častiach sú miesta pre jednohroby, dvojhroby a aj pre pochovávanie nad sebou.
2/ Správa cintorína je povinná prepožičať miesto na hrob minimálne na tleciu dobu, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 rokov, miesto na urnu na 25 rokov od prvého uloženia.
3/ Dĺžku tlecej doby určuje okresný hygienik.
4/ Ak to pomery na cintoríne umožňujú, je správa cintorína povinná prepožičať miesto ešte na ďalšiu dobu. V opačnom prípade musí o tom včas upovedomiť pozostalých, ktorým bolo miesto pre zosnulého prepožičané.
5/ Po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto prepožičané, naloží sa s ostatkami, urnami a náhrobkami obdobne ako pri zrušení cintorína.
6/ Správa cintorína je povinná mať situačný plán cintorína a viesť v ňom evidenciu voľných miest, dovoliť na požiadanie občanov, aby do neho nahliadli.
7/ Nik nemá právo na prepožičanie určitého miesta. Správa cintorína je však povinná v odôvodnených prípadoch vyhovieť želaniu toho, kto pohreb objednáva.
8/ Právo na miesto sa preukazuje:
  a/ v starších prípadoch cintorínskou evidenciou správcu cintorína alebo potvrdenkou o zaplatení poplatku za prepožičanie miesta, ale aj iným hodnoverným dokladom.
  b/ v nových prípadoch písomnou dohodou a potvrdenkou o zaplatení poplatku. Rovnaké ustanovenie platí aj pre prepožičanie miesta na ďalšiu dobu. Aj pre tento úkon je potrebná písomná dohoda.


§ 8
Poplatky a ich vyberanie

Výška poplatkov za prepožičanie miesta na cintorínske služby súvisiace s pochovávaním a správou cintorína sú nasledovne:

1./ Poplatok za výkop hrobu pre dieťa na uloženie truhly s mŕtvym, očistenie pomníka a okolia, úprava hrobu po prvom poklese je 35 €/ 1.054,41 Sk
2./ Poplatok za výkop hrobu pre dospelého na uloženie truhly s mŕtvym, očistenie pomníka a okolia, úprava hrobu po prvom poklese je 50 €/ 1.506,30 Sk
3./ Poplatok za vysekanie a odvoz betónu do strany hrobu vybudovaného pomníka je 7 € / 210,88 Sk
4./ Poplatok za nájom miestnosti domu smútku za každý započatý deň je 5 € / 150,63 Sk
5./ Poplatky za prepožičanie miesta na 20 rokov:
  Jednohrob – 20 € / 602,52 Sk
  Dvojhrob – 40 € / 1.205,04 Sk
  Trojhrob – 60 € / 1.807,56 Sk

Poplatky sa platia pracovníčke OÚ.


§ 9
Spôsob ukladania do hrobu

1./ Mŕtvi sa spravidla ukladajú len po jednom do každého hrobu, ak dôležitý všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do spoločného hrobu /napr. epidémia/.
2./ Správca cintorína môže na žiadosť alebo so súhlasom toho, komu bolo miesto na hrob prepožičané, povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložení ďalší príbuzný, prípadne aj iné blízke osoby a to po uplynutí tlecej doby. Pred uplynutím tlecej doby tak možno urobiť len so súhlasom okresného hygienika.
3./ Správa cintorína môže dať súhlas, aby do toho istého hrobu boli pochované 2 osoby /manželia, rodič-dieťa, deti/.


§ 10
Exhumácia

1./ Pred uplynutím tlecej doby sa smie telo mŕtveho /ostatky/ exhumovať /vyňať zo zeme/ z úradnej moci alebo na žiadosť pozostalých. Exhumáciu možno vykonať len za prítomnosti zástupcov správy cintorína, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
2./ Na žiadosť pozostalých možno vykonať exhumáciu len výnimočne z osobitne závažných dôvodov so súhlasom okresného hygienika a to len vtedy, ak je tiež preukázané, že sa na tom dohodli osoby blízke mŕtvemu.
3./ Náklady na exhumáciu uhrádza ten, kto o ňu požiadal.
4./ Telá zosnulých na karanténu a nákazlivú chorobu sa nesmú exhumovať spravidla pred uplynutím 2 rokov od pohrebu.


§ 11
Preprava

1/ Na prepravu mŕtvych a ostatkov je potrebné povolenie, ak sa táto preprava nerobí priamo na príslušný cintorín alebo na miesto dočasného uloženia. Povolenie na prepravu mŕtvych vydáva prehliadajúci lekár alebo lekár, ktorý vykonal pitvu.
2/ Povolenie na spopolnenie mŕtveho zahŕňa aj povolenie na jeho prepravu do určeného krematória.
3/ Pri preprave mŕtveho do cudziny je potrebný sprievodný list, ktorý vydáva prehliadajúci lekár.
4/ Na prepravu urien so spopolnenými ostatkami netreba povolenie ani sprievodný list.
5/ Ak lekár pri prehliadke mŕtveho nariadi patologickú alebo súdno – lekársku pitvu, prepravu tela mŕtveho zaobstaráva a náklady na túto prepravu do zdravotníckeho zariadenia, kde sa vykoná pitva, znáša príslušný OÚNZ v obvode, ktorého osoba zomrela, alebo sa našlo telo mŕtveho.
6/ Prepravu tela mŕtveho na súdnu pitvu zabezpečuje a náklady uhrádza orgán, ktorý pitvu nariadil.
7/ Prepravu mŕtvych, u ktorých nebola nariadená pitva a prepravu mŕtvych po pitve zabezpečuje organizácia vykonávajúca pohrebné služby. Náklady na prepravu znáša ten, kto obstaráva pohreb. Ak takej osoby niet, náklady znáša príslušný obecný úrad.


§ 12
Stavby

1/ Na vybudovanie akejkoľvek stavby na cintoríne alebo na úpravu už jestvujúcej stavby /hrobu, náhrobku, hrobky, rámu/ treba predchádzajúci súhlas správy cintorína.
2/ Na vybudovanie hrobky je potrebné ohlásenie drobnej stavby Obecného úradu v Korni.
3/ Pri povolení stavby alebo pri jej úprave sa musí stavebník riadiť pokynmi správcu cintorína, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmer, výzdobu alebo druh použitého materiálu.

Pritom:

a/ základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky, musia byť najmenej dimenzované so zreteľom na únosnosť pôdy
b/ dno hrobu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody
c/ pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch
  - hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m
  - hĺbka hrobu pre dieťa mladšie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,2 m
d/ uličky medzi hrobmi /hrobkami/ musia byť najmenej 30 cm,
e/ steny medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 60 cm
f/ vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 120 cm so zreteľom na úroveň okolia hrobu
q/ predné a zadné hrobné rámy /hrany/ musia byť v jednej priamke s prednými a zadnými hranami susedných rámov
h/ pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať
ch/ na svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované

4/ Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál.
5/ Nie je prípustné bez súhlasu správy cintorína odpredávať, alebo odstraňovať vybudované stavby. Bez písomného súhlasu správy cintorína nie je dovolené vynášať z cintorína časti náhrobkov, hrobovú výzdobu atď.
6/ V prípade nedodržania podmienok súhlasu správcu je zhotoviteľ povinný odstrániť nevhodnú úpravu hrobu na svoje náklady, resp. tak vykoná OÚ v Korni na náklady zhotoviteľa.


§ 13
Zánik práva na prepožičané miesto, zrušenie hrobu a odstránenie náhrobkov

1/Ak uplynie doba, na ktorú je správa cintorína povinná prepožičať miesto, zanikne právo na miesto ak:
  a/ nie je zaplatený poplatok na ďalšiu dobu pred uplynutím pôvodnej lehoty
  b/ cintorín alebo jeho časť má byť podľa úradného rozhodnutia zrušené
  c/ prepožičané miesto alebo náhrobka nie sú udržiavané v dobrom stave

Správa cintorína je povinná najmenej 6 týždňov pred uplynutím lehoty upozorniť oprávneného na tieto skutočnosti. Ak nie je známa adresa oprávneného upozorní ho správa cintorína na tieto skutočnosti verejnou vyhláškou.

2/ Keď právo na prepožičané miesto zaniklo, správa cintorína vyzve oprávneného písomne, alebo ak jeho adresa nie je známa, verejnou vyhláškou, aby do 6 mesiacov odstránil náhrobky, rámy a pod. Ak vyzvaný v určenej lehote vo výzve nevyhovie, správa cintorína odstráni náhrobky, rámy a podobne a uskladní ich na náklady oprávneného. Po uplynutí 1 roku od zániku práva naloží správa cintorína s takýmito predmetmi, ak sa oprávnený o ne neprihlásil, ako s vecami opustenými. Obdobne sa pokračuje aj pokiaľ ide o hrobky.
3/ Hroby, urny, ktoré majú kultúrny význam, nemôžu sa s výnimkou prípadu, v ktorých je cintorín zrušený, odstrániť ani po uplynutí doby, na ktorú bolo miesto prepožičané.
4/ Pozostatky a urny po zániku práva na prepožičané miesto sa buď ponechajú na doterajšom mieste, alebo sa uložia do zeme na inom vyhradenom mieste, alebo sa popol zmieša so zemou.
5/ O zrušení cintorína platia ustanovenia § 26 zákona 470/2005 Zb.


§14
Starostlivosť o prepožičané miesta

1/ Užívateľ je povinný udržovať prepožičané miesta v riadnom stave.
2/ Ak správa cintorína zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, vyzve užívateľa, aby ich v primeranej lehote odstránil. Ak sa tak nestane, alebo nie je známa adresa oprávneného, alebo ak je nebezpečenstvo z omeškania, urobí správa cintorína potrebné opatrenia na náklady oprávneného.
3/ Osoba starajúca sa o prepožičané miesto, ktorá nemá možnosť sa v dostatočnej miere postarať o poriadok v okolí hrobu a v priestoroch hrobu, môže zadať vykonávanie týchto prác podnikateľskému, respektíve inému subjektu.


§ 15
Rozsvecovanie svetiel

1/ Svetlá možno na cintoríne rozsvecovať, len ako sú umiestnené vo svietidlách a počas prítomnosti návštevníka pri hrobe.
2/ Správa cintorína je oprávnená v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svetiel obmedziť, alebo celkom zakázať /v prípade extrémneho sucha/.


§16
Správanie sa na cintoríne

1/ Návštevníci cintorína sú povinní správať sa primerane k piete miesta. Zakazuje sa na cintoríne odhadzovať odpadky, vodiť psov, robiť hluk a podobne.


§17
Nakladanie s odpadom vznikajúcim na cintoríne

1/ Pri činnosti na cintoríne vzniká nasledovný odpad: prebytočná zemina, burina a tráva, kamene, odpad zo stromov, kríkov, suché vence, odpad z kahanov a svietidiel.
2/ Zakazuje sa akýkoľvek odpad uvedený v bode 1.odhadzovať na cintoríne, v okolí cintorína a okolo oplotenia cintorína.
3/ Všetok odpad patrí do kontajnera okrem vykosenej trávy a buriny, konárov a prebytočnej zeminy, ktoré je možné ukladať na cintoríne na tento účel vyhradených miestach.


§ 18
Kontrola nariadenia a sankcie

1/ Porušovanie ustanovení tohto poriadku, ak nejde o trestný čin podľa trestného zákona č.372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.
2/ Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú orgány obce /správa cintorína, starosta obce, poslanci, orgány hygienickej služby a iné splnomocnené orgány/.


§ 19
Záverečné ustanovenia

1/ Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom v Korni dňa 18.12.2008 číslo uznesenia 145/2008 v súlade so zákonom a je záväzné pre všetkých občanov, orgány, organizácie na území obce Korňa.
2/ Správa cintorína vyvesí toto VZN na verejnosti prístupnom a vhodnom mieste cintorína.
3/ Tento poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.


Jozef Kontrík
starosta obce