TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Obec Korňa na základe § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 2 písm. d/ zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa, schválené uznesením č. 132/2008, o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Korňa.

Článok 1
Úvodné ustanovenia

Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Korňa /ďalej len nariadenie/ je spôsob určenia poskytovania opatrovateľskej služby, úhrady, výšky úhrady a spôsobu platenia za poskytnutú opatrovateľskú službu na území Obce Korňa.


Článok 2
Účel nariadenia

Účelom tohto nariadenia je úprava rozhodovacej pôsobnosti Obce Korňa a to konkrétne rozhodovacia pôsobnosť:

a/ o poskytovaní opatrovateľskej služby podľa § 15 ods. 1 písm.a/ zákona o sociálnej pomoci a o úhrade za túto opatrovateľskú službu poskytovanú príslušným okresným úradom podľa predpisov platných do 31.12.2002,
b/ o povinnosti občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytla neprávom, bez úhrady alebo za nižšiu úhradu,
c/ o povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. l a 2 zákona o sociálnej pomoci platiť úhradu za opatrovateľskú službu a o výške úhrady, ak sa nedohodne o úhrade s týmito osobami,
d/ o odňatí opatrovateľskej služby, o zastavení poskytovania opatrovateľskej služby, o znížení alebo o zvýšení úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu a o neplatení úhrady za opatrovateľskú službu.


Článok 3
Opatrovateľská služba

1/ Opatrovateľská služba je jednou z foriem sociálnych služieb ako špecializovaných činností na riešenie hmotnej núdze alebo na riešenie sociálnej núdze.

2/ Opatrovateľskú službu možno poskytovať:
a/ občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní:
- nevyhnutných životných úkonov,
- nevyhnutných prác v domácnosti alebo
- kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodcom, tlmočením v posunkovej reči pre nepočujúce osoby a predčítaním.
b/ dieťaťu do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak osobnú, celodennú a riadnu starostlivosť o dieťa nemôžu z vážnych dôvodov poskytovať alebo zabezpečiť rodičia alebo občan, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
c/ ak sa jednej matke súčasne narodili tri a viac detí alebo v priebehu dvoch rokov opakovane sa narodili dvojčatá a to do dovršenia troch rokov veku detí.

3/ Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať občanovi, ktorému:
a/ sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo
b/ sa poskytuje celodenné, osobné riadne opatrovanie osobou uvedenou v § 58 ods. 2 Zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci /v znení neskorších predpisov/ alebo
c/ je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.

4/ Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana.

5/ Požiadavky na opatrovateľskú službu si občania uplatňujú na Obecnom úrade v Korni.


Článok 4
Zásady zavádzania opatrovateľskej služby

1/ Žiadosť si žiadateľ podá sám alebo prostredníctvom inej osoby na Obecnom úrade v Korni na predpísanom tlačive, ktoré je prílohou tohto nariadenia.

2/ Žiadosť obecný úrad zaeviduje do evidencie žiadosti podľa dátumu doručenia a zaradí do poradovníka.

3/ V poradovníku budú žiadosti vybavované podľa naliehavosti:
- sociálna odkázanosť so zreteľom na zdravotný stav,
- mobilita,
- podmienky bývania.

4/ Žiadosť musí obsahovať tieto náležitosti:
- tlačivo žiadosti,
- návrh obvodného lekára na poskytovanie opatrovateľskej služby,
- fotokópia posledného rozhodnutia o dôchodku, resp. potvrdenia poštového úradu.

5/ V prípade, že žiadosť nebude kompletná, správny orgán, ktorým je obec, konanie preruší a stanoví lehotu na doplnenie žiadosti v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

6/ V prípade, že je žiadosť kompletná, sociálny pracovník Obecného úradu Korňa a členovia sociálnej komisie stanovenej Obecným zastupiteľstvom v Korni vykonajú šetrenie v domácnosti žiadateľa. Záznam zo šetrenia bude uvedený v žiadosti.

7/ Žiadosť musí byť prešetrená a vybavená do 30 kalendárnych dní, odo dňa podania kompletnej žiadosti.

8/ Sociálna pracovníčka obecného úradu vypracuje rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí opatrovateľskej služby.

9/ Podklady pre rozhodnutie o poskytnutí opatrovateľskej služby sú:
- týždenný harmonogram jednotlivých úkonov s určením dĺžky týždenného pracovného úväzku,
- mesačný harmonogram jednotlivých úkonov,
- stanovenie výšky mesačnej úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby.

10/ Starosta obce vydá rozhodnutie o poskytnutí opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu.

11/ Opatrovateľskú službu zabezpečuje obec prostredníctvom svojich zamestnancov /opatrovateľov, opatrovateliek/, ktorí túto činnosť vykonávajú v zmysle Zákonníka práce. Obec bude pri tom dbať, aby túto službu vykonávali na plný pracovný úväzok realizáciou výkonu opatrovateľskej služby u viacerých opatrovaných.


Článok 5
Spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu

1/ Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a zabezpečovaní kontaktu so spoločenským prostredím a výšky úhrady za nevyhnutný životný úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti a za zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím podľa skutočných úkonov.

2/ Občan je povinný zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu do 25-tého dňa príslušného kalendárneho mesiaca na účet obce.


Článok 6
Výška úhrady za opatrovateľskú službu

1/ Nevyhnutné životné úkony:
a/ bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoci pri vyzliekaní a obliekaní, pomoc pri presune na vozík a z vozíka na lôžko, pomoc pri použití WC - 0,50 €/deň (15.-Sk)
b/ donáška obeda, dovoz obeda, alebo iného teplého jedla a pri pití - 0,70 €/deň ( 21.-Sk)
c/ dohľad - 0,70 €/deň ( 21.-Sk)

2/ Nevyhnutné práce v domácnosti:
a/ donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykúrovacích telesách a ich čistenie - 0,70 €/deň (21.-Sk)
b/ nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti - 1 €/deň ( 30.-Sk)
c/ práce spojené s udržiavaním domácnosti - 3,35 €/deň (100.-Sk)
d/ príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere - 1,35 €/deň (40.-Sk)
e/ pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne - 0,70 €/kg ( 20.-Sk)

3/ Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím:
a/ sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné podujatia - 0,70€/deň (21.-Sk)

4/ V prípade nedofinancovania opatrovateľskej služby od štátu, schvaľuje sa navýšenie poplatku za poskytované služby opatrovanému až do výšky 50% za poskytované služby.


Článok 7
Všeobecné ustanovenia

Pri opatrovateľskej službe sa primerane použije zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.


Článok 8
Záverečné ustanovenia

1/ Odvolacím orgánom proti rozhodnutiu vo veci opatrovateľskej služby vydaného Obcou Korňa je Okresný súd Čadca.

2/ Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Korňa vykonáva príslušná komisia Obecného zastupiteľstva v Korni a hlavný kontrolór Obce Korňa v zmysle platných právnych predpisov.

3/ Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu na území Obce Korňa bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Korni dňa 28.11.2008 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2009.


Kontrík Jozef
Starosta obce