Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh vyvesený na úradnej tabuli dňa: 13. 11. 2008

Obec   K o r ň a   v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods. 4, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3, 4 a 6, § 20 ods. 3, § 21ods. 2, § 103 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   u s t a n o v u j e


Úvodné ustanovenie

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v Obci Korňa v zdaňovacom období roku 2009.

§ 1

Druhy miestnych daní a poplatku

Obec Korňa ako správca miestnych daní a poplatku ustanovuje s účinnosťou od 1. januára 2009 na území Obce Korňa v súlade s § 98 zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov tieto miestne dane:
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


ČL. I
D A Ň   Z   P O Z E M K O V

§ 2
Základ dane

(1) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona č. 582 / 2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(2) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku schválená obecným zastupiteľstvom.

(3) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 2 zákona č.582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(4) Správca dane ustanovuje, že hodnota pozemkov, ktorou sa násobí výmera pozemkov v m2 pre pozemky uvedené v § 2 ods. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia je na rok 2009 0,0331 eur (1 Sk)

§ 3
Sadzba dane

(1) Správca dane na území celej obce Korňa určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov pre pozemky druhu:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady vo výške 0,25% zo základu dane
b) trvalé trávne porasty vo výške 0,75% zo základu dane
c) záhrady vo výške 0,25% zo základu dane
d) pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy vo výške 0,75% zo základu dane
e) zastavané plochy, nádvoria a ostatné plochy 0,25% zo základu dane
f) stavebné pozemky 0,25% zo základu dane

D A Ň   Z O   S T A V I E B

§ 4
Sadzba dane

(1) Správca dane na území celej obce Korňa určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:

a) 0,066 eura (2 Sk) za stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby
b) 0,033 eura (1 Sk) za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) 0,265 eura (8 Sk) za stavby rekreačných a záhradkarských chát a domčekov na idividuálnu rekreáciu
d) 0,464 eura (14 Sk) za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
e) 0,232 eura (7 Sk) za priemyselné stavby a stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
f) 0,199 eura (6 Sk) za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
g) 0,099 eura (3 Sk) za ostatné stavby

(2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie 0,049 eura (1,50 Sk) za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia

D A Ň   Z   B Y T O V

§ 5
Sadzba dane

(1) Správca dane na území celej obce Korňa určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:
a) 0,099 eura (3 Sk) za byty
b) 0,099 eura (3 Sk) za nebytové priestory

§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane

(1) Správca dane ustanovuje, že od dane oslobodzuje
- pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhľadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním okrem rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochranou, močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa t.j. pozemky, ktoré tvoria neúžitky a nie sú predmetom ročného nájomného v nájomných zmluvách so SPF,
- pozemky na ktorých sú cintoríny
- pozemky a stavby vo vlastníctve cirkví
- pozemky užívané školami a školskými zariadeniami
- pozemky, stavby a byty vo vlastníctve obce
- pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
- stavby alebo byty slúžiace školám a školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, stavby užívané na účely sociálnej pomoci

§ 7
Vyrubovanie dane

Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 eura (90,37 Sk) nebude vyrubovať ani vyberať.

§ 8
Platenie dane

1. Vyrúbená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru na daň z nehnuteľností.
2. Vlastník nehnuteľnosti, ktorý v priebehu roka vydraží nehnuteľnosť, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností zaplatí pomernú časť ročnej dane za kalendárny rok začínajúc mesiacom nasledujúcim po dni, v ktorom nehnuteľnosť v dražbe nadobudol.


ČL. II.

DAŇ ZA PSA

§ 9
Predmet dane

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

§ 10
Daňovník

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa, alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

§ 11
Základ dane

Základom dane je počet psov.

§ 12
Sadzba dane

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je 3 eura ( 90,37 Sk).

§ 13
Zdaňovacie obdobie

Zdaňovacím obdobím dane za psa je kalendárny rok 2009.


Čl. III.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§ 14
Predmet dane

1) Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva.

2) Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

3) Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä:

a) umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (čistenie peria, oprava dáždnikov),
b) umiestnenie predajného zariadenia
c) za umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií

§ 15
Daňovník

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo.

§ 16
Sadzba dane

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň je:
a) za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb sa daň za užívanie verejného priestranstva neplatí,
b) za umiestnenie predajného zariadenia na schválených trhových miestach, za ambulantný predaj formou pojazdných predajní - 7 €/1 deň - 210,90 Sk/ 1 deň
c) za umiestnenie zariadenia lunaparku a iných atrakcií - 100 €/akcia - 3 012,60 Sk/ akcia

§ 17
Oslobodenie od dane

Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené
- kultúrne a športové akcie usporiadané na verejnom priestranstve bez vstupného
- akcie, ktorých výťažok je určený na charitatívne alebo verejnoprospešné účely

§ 18
Vznik a zánik daňovej povinnosti

1. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania verejného priestranstva.
2. Začatie a skončenie užívania verejného priestranstva je povinný daňovník oznámiť u správcu dane za účelom vydania povolenia a vyrubenia dane vždy pred začatím užívania verejného priestranstva.

§ 19
Platenie dane

Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí v hotovosti na Obecnom úrade v Korni pri ohlasovaní vzniku užívania verejného priestranstva. V prípade celoročného užívania verejného priestranstva sa daň platí po ohlásení daňovníkom platobným výmerom vystaveným Obecným úradom v Korni.


ČL. IV.

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

§ 20
Predmet poplatku

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len poplatok) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území Obce Korňa.

2. Poplatok platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce, okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha.

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza na území obce na iný účel ako na podnikanie.

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účely podnikania.

3. Ak má ososba podľa odseku 2 písm. a) v obci súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa odseku 2 písm. a) v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí ak je v Obci Korňa zavedený množstvový zber.

4. Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa odseku 2 , ak na jeho základe:

a) užíva priestory nehnuteľnosti vyhradené na prechodné ubytovanie v zariadení na to určenom (napríklad hosť ubytovaný v ubytovacom zariadení),

b) je hospitalizovaná v zariadení poskytujúcom služby zdravotnej starostlivosti (napríklad pacient v nemocnici),

c) užíva z dôvodu plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu s poplatníkom nehnuteľnosť, ktorú má právo užívať alebo ju užíva aj poplatník (napríklad zamestnanec v zamestnaní), alebo

d) v nehnuteľnosti, ktorú má poplatník právo užívať alebo ju užíva, vykonáva pre poplatníka práce alebo mu poskytuje iné služby v rámci výkonu svojej činnosti a pri tejto činnosti produkuje len komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady (napríklad subdodaváteľska firma).

5. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za poplatok ručí:

a) vlastník nehnuteľností, ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, ak nedošlo k určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spomedzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástupcu, ktorý pre obec vyberie,

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.

6. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok odvedie obci priamo poplatník, za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

7. Ak viacero poplatníkov podľa odseku 2 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.

8. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v odseku 2.

§ 21
Určenie poplatku a sadzba poplatku

Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v súlade so zavedeným intervalovo - žetónovým systémom zberu sa stanovuje pre poplatníkov, ktorí užívajú

- zbernú nádobu 110 L - 0,0302 eura /osoba/deň - 11 eur (331 Sk) /rok

Sadzba poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v nehnuteľnostiach určených na bývanie a na individuálnu rekreáciu (rodinné domy, rekreačné chalupy, chaty, záhradné chatky), ktoré nie sú určené na podnikanie sa uplatňuje paušálny objednávkový zber do VOK-ov 7m3 a 5m3 a z dôvodu obmedzenej dostupnosti občania zbierajú odpad do vriec, ktoré podľa potreby obec zvezie traktorom do zberných nádob sa poplatok určuje v sume vo výške sadzby na osobu a deň nasledovne:

- ak sú v nehnuteľnosti prihlásené osoby na trvalý alebo prechodný pobyt a využívajú

- VOK - 0,0274 eura/osoba/deň - 10 eur ( 301 Sk) /rok
- zber odpadov do vriec - 0,0192 eura/osoba/deň - 7 eur (210 Sk) /rok

- ak v nehnuteľnosti nie je nikto prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt berie sa akoby v nehnuteľnosti bola prihlásená na trvalý alebo prechodný pobyt 1 osoba

- sadzba poplatku je - 0,0918 eura/osoba/deň - 33,5 eur (1009 Sk) /rok

poplatník - právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý využíva nehnuteľnosť na podnikanie

a) do 2 zamestnancov - sadzba poplatku 0,099 eur (2,98 Sk) - koeficient 0,5
b) nad 2 zamestnancov - sadzba poplatku 0,099 eur (2,98 Sk) - koeficient 0,7

Sadzba poplatku pre pohostinstvá, reštaurácie a ubytovacie zariadenia 0,01 eur (0,30 Sk)
Výpočet: 0,01 x počet kalendárnych dní x ukazovateľ dennej produkcie

Sadzba poplatku pre cukrársku výrobu a výrobu korbáčikov 0,07 eur (2,10 Sk) a koeficient 0,4
Výpočet: 0,07 x počet kalendárnych dní x ukazovateľ dennej produkcie

Sadzba poplatku pre Základnú školu, Materskú školu so ŠJ, SHR-Miroslav Koniar-Drevorex 0,07 eur (2,10 Sk) a koeficient 0,7
Výpočet: 0,07x počet kalendárnych dníx ukazovateľ dennej produkcie

§ 22
Ohlásenie

1. Poplatník je povinný do 31. januára 2009 ohlásiť správcovi poplatku:

a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu a zároveň identifikačné údaje iných osôb, ktoré žijú s poplatníkom v spoločnej domácnosti a poplatník prevzal za nich povinnosť platenia poplatku

b) názov alebo obchodné meno,sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a počet zamestnancov, za ktorých poplatok platí

c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku, najmä na zánik alebo zníženie poplatku, spolu s ohlásením predloží aj relevantné doklady potvrdzujúce uvedené údaje.

2. V priebehu roka je poplatník povinný údaje rozhodujúce na určenie poplatku ohlásiť bezokladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na vznik, zánik alebo zmenu poplatku.

3. V prípade, že poplatník tieto údaje správcovi poplatku neohlási, správca poplatku ich poplatníkovi vyrúbi podľa údajov známych správcovi poplatku.

§ 23
Vyrubenie a platenie poplatku

1. Obec vyrúbi poplatok poplatníkovi platobným výmerom na rok 2009.

2. Poplatník je povinný uhradiť poplatok na základe právoplatného platobného výmeru do 15 dní do pokladne obce, alebo bezhotovostným prevodom na účet obce alebo priloženou poštovou poukážkou.

3. Poplatok je možné zaplatiť v dvoch rovnakých splátkach a to do: 31.05.2009 a 30.09.2009.

§ 24
Oslobodenie od poplatku a zníženie poplatku

1. Ak poplatník potvrdením preukáže dlhodobý pobyt v zahraničí viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní (potvrdenie vysielajúcej organizácie, pracovné povolenie a pod.), výkon vojenskej služby (potvrdenie príslušného vojenského útvaru) alebo neužívanie nehnuteľnosti, (ktorú je inak oprávnený užívať) viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní (napr. potvrdením dlhodobého liečenia v zdravotníckom alebo liečebnom zariadení, potvrdením o výkone trestu resp. vyšetrovacej väzbe, potvrdením, že občan je prihlásený v Obci Korňa na trvalý pobyt, avšak v skutočnosti býva inde a v obci si iba ponecháva trvalý pobyt). Poplatok sa za takto preukázateľne zdokladované obdobie zníži.

2. Správca poplatku ustanovuje, určuje oslobodenie od poplatku pre:
- fyzické osoby, ktoré sa narodili, v čase ktorého sa vyrubuje poplatok
- fyzické osoby, ktoré zomreli v roku, v čase ktorého sa vyrubuje poplatok

3. O zmiernení alebo odstránení tvrdosti miestnych poplatkov resp. z nich plynúcich sankcií rozhoduje starosta obce.

§ 25
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Korňa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 153/2007 dňom 31. 12. 2008

§ 26
Právoplatnosť a účinnosť

1. Obecné zastupiteľstvo v Korni sa uznieslo na tomto VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uznensením č. 128/2008 dňa 28. 11. 2008 a nadobúda právoplatnosť dňom

2. Účinnosť zavedeného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle tohto VZN je od 1. januára 2008.


V Korni dňa 12. 11. 2008

Jozef Kontrík
starosta obce