Nástroje pre uľahčenie prístupu

TEL: 041 4356 214
MAIL: korna@korna.sk

Vyberte váš jazyk

Všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Korňa.

Obec Korňa na základe § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. b) a c) zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon č. 442/2002 Z. z.“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Korňa.

 

§ 1
Základné ustanovenia


1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje na území Obce Korňa

a) spôsob náhradného zásobovania vodou;
b) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

 

§ 2
Náhradné zásobovanie pitnou vodou


1. Pri prerušení alebo obmedzení dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v prípadoch uvedených v § 32 ods. 3 zákona č. 442/2002. Z. z., zabezpečí prevádzkovateľ verejného vodovodu náhradné zásobovanie pitnou vodou.
2. Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne v čase od 7:00 hod. do 21:00 hod.


                  a) rozvozom pitnej vody v cisternách, ktoré podľa potreby zabezpečí prevádzkovateľ verejného vodovodu, do obcou určených miest výdajní pitnej vody;
                  b) rozvozom balenej pitnej vody do obcou určených miest výdajní pitnej vody;
                  c) inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody.


3. Miesta a čas náhradného zásobovania pitnou vodou oznámi obec miestnym rozhlasom, na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

 

§4

Náhradné odvádzanie odpadových vôd


1. V prípade prerušenia alebo obmedzenia odvádzania odpadových vôd uvedených v § 32 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z., zabezpečí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie náhradné odvádzanie odpadových vôd.
2. Náhradné odvádzanie odpadových vôd sa zabezpečuje vývozom cisternami alebo inými  prepravnými prostriedkami.
3. O spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd prevádzkovateľom bude verejnosť informovaná prostredníctvom obecného rozhlasu, oznamom na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

 

§ 5
Zneškodňovanie obsahu žúmp


1. Vlastník resp. užívateľ žumpy si objednáva vývoz žúmp priamo u fyzickej alebo právnickej osoby oprávnenej na túto činnosť.
3. Obec Korňa dáva na vedomie, že najbližšími firmami, ktoré sa zaoberajú zneškodňovaním obsahu žúmp a septikov sú:


                    - Mestský podnik služieb, prísp. org., Predmierska 22, 023 54 Turzovka,
                           Tel. : 041/4352326
                    - Severoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., U Kyzka 751, 022 04 Čadca

 

§ 6
Spoločné ustanovenia


1. Na území obce vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou predseda krízového štábu, ktorým je starosta obce.
2. Informácie pre obyvateľov sa vykonávajú prostredníctvom obecného rozhlasu, oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.


§ 7
Záverečné ustanovenia


1. Zrušuje sa všeobecne záväzne nariadenie obce Korňa č. 1/2015 zo dňa 27.03.2015, o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce Korňa
2. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom, účinnosť nadobúda po 15 dňoch od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce.
3. Všeobecne záväzne nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Korni na zasadnutí dňa 13.4.2018 uznesením č. 448/2018.

 

Belko Štefan
starosta obce